Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
14.02.2017 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост

от 31.01.2017

Заповеди за спечелилите търга участници №№:

312,    313,    314,   315,   316,

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.52, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №205 в Протокол №15 от 28.06.2016 г., Решение №265 в Протокол №17 от 30.08.2016 г., Решение №307 в Протокол №20 от 24.10.2016 г. и Решение №329 в Протокол №22 от 29.11.2016 г. на Общински съвет Враца. В изпълнение на Заповед №140/31.01.2017 г. на Кмета на Община Враца.

 

О Б Я В Я В А:

Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, публична общинска собственост:

 

№ по ред

Обект

Местонахождение

Предназна-

чение

Площ

/кв.м/

Първоначален месечен наем /лева/

1.

обособена част от сграда - помещение

обособена част от сграда „Дом за социални услуги на населението“,

с. Паволче, Община Враца

кафе аперитив

49.70

173.95

2.

помещение

на първи етаж в сградата на ЕГ ”Йоан Екзарх”, гр. Враца

за продажба на закуски

24.56

172.00

3.

терен №2

в ПИ с Кадастрален инд.№12259.899.1 в местността „Ламбовото”- нов гробищен парк гр.Враца

за услуги

12.00

30.00

4.

терен

на първи етаж в сграда на ДГ „Българче“ – гр. Враца

за поставяне на самопродаваща машина за топли напитки

1.00

45.00

5.

помещение

на партерен етаж в сградата на „Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – Враца“

за продажба на закуски

30.22

182.00

6.

помещение

на приземен етаж в сградата на „Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – Враца“

за услуги

138.22

484.00

 

v   Търгът ще се проведе на 14.02.2017 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.

v   Търгът да се проведе съгласно разпоредбите на чл.51, чл.52, чл.53 чл.54 и от чл.60 до чл.68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

v     Право на участие в търга имат юридически лица и еднолични търговци, представили до 16.00 ч. на 13.02.2017 г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

v      Заявление за участие в търга - по образец;

v      Удостоверение за актуално състояние или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър;

v      Проект на договор (попълнен /без наемна цена/ и подписан, че са запознати с клаузите в договора);

v      Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;

v      Документ за платена депозитна вноска – оригинал;

v      Удостоверение от Дирекция ”Местни данъци и такси” при Община Враца за липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца;

v      Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;

v      Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидатът се представлява от пълномощник – оригинал;

v      Офертата, попълнена и запечатана в малкия плик.

v      Срокът за отдаване под наем на обектите е 5 /пет/ години.

v      Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.

v        Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.

v        Стойността на тръжната документация е 30.00 лв. с ДДС.

v        Първоначалният месечен наем е с включено  ДДС.

v        Депозитната вноска и стойността за тръжната документация ще се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 13.02.2017 г.

v        Тръжната документация да се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.

За допълнителна информация, оглед и справки в „Център за административно обслужване” при Община Враца и тел.: 092/ 62-45-81 в.329. 

 

КАЛИН КАМЕНОВ

Кмет на Община Враца