Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
23.12.2016 г. от 14.00 ч. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична и частна общинска собственост, представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд

от 06.12.2016

Заповед за спечелилият търга участници №:

1814   

            На основание чл. 51, във връзка с чл. 48, т. 3, при спазване на изискванията на чл. 52 до чл. 59, чл. 90, ал. 3, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, в изпълнение Решение № 272 по Протокол № 17/30.08.2016 г. на Общински съвет Враца и Заповед № 1682/05.12.2016 г. на Кмета на Община Враца 

 О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична и частна общинска собственост, представляващи земеделска земя с начин на трайно – ползване пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, конкретизирани по местонахождение на имотите, начин на трайно ползване, категория, площ и първоначална наемна тръжна цена, както следва:

 

Списък на земеделската земя , обявена за продажба. 

 

Търгът ще се проведе на 23.12.2016 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.

            Стъпката за наддаване е в размер на 10 на сто от първоначалната тръжна цена на всеки поземлен имот.

Право на участие в търга имат земеделски стопани, или  лица /физически, юридически и еднолични търговци/, които са поели задължение да поддържат имота/ите по т. I в добро земеделско и екологично състояние, представили до 16.00 ч. на 22.12.2016 г. в „Център за административно обслужване“ при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

1.      Заявление за участие в търга – Приложение № 1;

2.      Декларация - Приложение № 2;

3.      Декларация за оглед на имот - Приложение № 3. Оглед на имота може да се извърши след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация, в присъствието на служител на Община Враца – всеки работен ден до 15.00ч. на 22.12.2016 г.

4.      Декларация - Приложение № 4;

5.      Декларация за ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец - Приложение № 5;

6.      Проект на договор за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ (попълнен /без наемна цена/ и подписан от участника, че е запознат с клаузите на договора);

7.      Правила за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, подписани от участника;

8.      Копие от лична карта на лицето, което участва в търга;

9.      Документ за закупена тръжна документация - оригинал;

10.  Документ за платена депозитна вноска – оригинал;

11.  Удостоверение от Дирекция ”Местни данъци и такси” при Община Враца за липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца, издадено след датата на откриване на настоящия търг;

12.  Изрично нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато кандидатът се представлява от пълномощник – оригинал.

Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.

Срокът за отдаване под наем на имота/ите по т. I е 1 стопанска година, считано от стопанската 2016/2017г.

Депозитната вноска за участие в търга за всеки поземлен имот е в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена.

Стойността на тръжната документация е 30.00 лв. с включен ДДС. Тръжната документация ще се получава само от „Център за административно обслужване“ при Община Враца след представяне на вносните бележки.

Стойността на депозитната вноска за всеки имот, за който ще се участва на търг и стойността за тръжната документация се внасят в касата на „Център за административно обслужване“ при Община Враца до 16.00 ч. на 22.12.2016 г.

За допълнителна информация, оглед и справки в „Център за административно обслужване“ при Община Враца и тел.: 092/ 62-45-81, в. 319 и в. 412.

 

КАЛИН КАМЕНОВ     /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА