Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
23.12.2016 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост

от 06.12.2016

Заповеди за спечелилите търга участници №№:

41,    42,   43,   44 

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 52, ал.2  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №306 в Протокол №20 от 24.10.2016 г. и Решение №265 в Протокол №17 от 30.08.2016 г. на Общински съвет Враца. В изпълнение на Заповед №1684/05.12.2016 г. на Кмета на Община Враца.

О Б Я В Я В А:

Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, публична общинска собственост:

№ по ред

Обект

Местонахождение

Предназна-

чение

Площ

/кв.м/

Първоначален месечен наем /лева/

1.

Терен

на втори етаж в сградата на СУ ”Христо Ботев” гр. Враца, ул. „Ген. Леонов“ №37

самопродаваща машина за топли напитки

1.00

50.00

2.

Терен

на първи етаж в сградата на СУ ”Христо Ботев” гр. Враца, ул. „Ген. Леонов“ №37

самопродаваща машина за закуски

2.00

100.00

3.

Терен

на първи етаж в сградата на СУ ”Христо Ботев”- База 2, гр. Враца, ул. „Втори юни“ №60

самопродаваща машина за закуски

1.00

50.00

4.

Терен

страничен двор до сградата на НУ ”Св. Софроний Врачански” гр. Враца,

за поставяне на павилион за продажба на закуски

22.00

60.50

 

v   Търгът ще се проведе на 23.12.2016 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.

v     Право на участие в търга имат юридически лица и еднолични търговци, представили до 16.00 ч. на 22.12.2016 г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

v      Заявление за участие в търга - по образец;

v      Удостоверение за актуално състояние или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър;

v      Проект на договор (попълнен /без наемна цена/ и подписан, че са запознати с клаузите в договора);

v      Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;

v      Документ за платена депозитна вноска – оригинал;

v      Удостоверение от Дирекция ”Местни данъци и такси” при Община Враца за липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца;

v      Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;

v      Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидатът се представлява от пълномощник – оригинал;

v      Офертата, попълнена и запечатана в малкия плик.

v     Декларация подписана от участника, кандидатстващ за обект пореден №4,  че се задължава да постави павилиона в срок от 30 дни и оригинал от вносна бележка за парична гаранция в размер на 1000 лева, депозирана по сметка  IBAN: BG57STSA93003118822701 BIG: STSABGSF на НУ „Св. Софроний Врачански“.

v      Срокът за отдаване под наем на обектите е 5 години.

v        Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.

v        Стойността на тръжната документация е 30.00 лв. с ДДС.

v        Първоначалният месечен наем е с включено  ДДС.

v        Депозитната вноска и стойността за тръжната документация ще се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 22.12.2016 г.

v        За допълнителна информация, оглед и справки в „Център за административно обслужване” при Община Враца и тел.: 092/ 62-45-81 в.329 , тел. 092/62-21-75 СУ „Христо Ботев“  и тел. 092/ 62-46-08 в НУ „Св. Софроний Врачански“.

 

КАЛИН КАМЕНОВ

Кмет на Община Враца