Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
22.12.2016 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост

от 06.12.2016

 

Заповеди за спечелилите търга участници №№:

10,    11,    12,    13   

 

На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.52, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №307 в Протокол №20/24.10.2016 г. на Общински съвет Враца. В изпълнение на Заповед №1683/05.12.2016 г. на Кмета на Община Враца.

О Б Я В Я В А:

Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, публична общинска собственост:

 

№ по ред

Обект

Местонахождение

Предназна-

чение

Площ

/кв.м/

Първоначален месечен наем /лева/

1.

Помещение №1

в двора на „Възрожденски комплекс“ на  ул. „Ген. Леонов“

занаятчийска работилница

15.00

56.25

2.

Помещение №2

в двора на „Възрожденски комплекс“ на  ул. „Ген. Леонов“

занаятчийска работилница

15.00

56.25

3.

Помещение №3

в двора на „Възрожденски комплекс“ на  ул. „Ген. Леонов“

занаятчийска работилница

15.00

56.25

4.

Сграда

ул.“Христо Ботев“ №2

търговия

21.00

168.00

5.

Терен №3

в ПИ с Кадастрален инд.№12259.899.1 в местността „Ламбовото”- нов гробищен парк гр. Враца

услуги

12.00

30.00

6.

Терен №4

в ПИ с Кадастрален инд.№12259.899.1 в местността „Ламбовото”- нов гробищен парк гр. Враца

услуги

12.00

30.00

 

v        Търгът ще се проведе на 22.12.2016 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.

Право на участие в търга имат юридически лица и еднолични търговци, представили до 16.00 ч. на 21.12.2016 г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

v      Заявление за участие в търга - по образец;

v      Удостоверение за актуално състояние или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър;

v      Проект на договор (попълнен /без наемна цена/ и подписан, че са запознати с клаузите в договора);

v      Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;

v      Документ за платена депозитна вноска – оригинал;

v      Удостоверение от Дирекция ”Местни данъци и такси” при Община Враца за липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца;

v      Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;

v      Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидатът се представлява от пълномощник – оригинал;

v      Офертата, попълнена и запечатана в малкия плик.

v      Срокът за отдаване под наем на обектите е 5 години.

v      Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.

v        Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.

v        Стойността на тръжната документация е 30.00 лв. с ДДС.

v        Първоначалният месечен наем е с включено  ДДС.

v        Депозитната вноска и стойността за тръжната документация ще се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 21.12.2016 г.

За допълнителна информация, оглед и справки в „Център за административно обслужване” при Община Враца и тел.: 092/ 62-45-81 в.329 и в. 412.

  

КАЛИН КАМЕНОВ

Кмет на Община Враца