Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
З А П О В Е Д № 1458

от 19.09.2008

        На основание чл.35 ал.1 и ал.6 от Закона за общинската собственост; чл.37 и чл.95 от Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Враца, във връзка с Протокол от 16.09.2008 г. на Комисия назначена със Заповед №1444/12.09.2008 г., относно проведен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед №1349/25.08.2008 г. на Кмета на Община Враца,

 

О П Р Е Д Е Л Я  М :

 

„Лидл българия еоод енд ко” кд, представлявано от Милена Емилова Драгийска-Цойнер,  за спечелило търга и за купувач на недвижим имот частна общинска собственост, актуван с акт №1266/18.07.2007 г., представляващ незастроен урегулиран  поземлен имот, отреден за обществено обслужване, комплекс, съставляващ – УПИ ІІІ, кв.1258, ж.к.”Дъбника”, гр.Враца, по действащия Устройствен план или п.и. с идентификатор 12259.1010.212 по Кадастралната карта,  целият от  5 202.00 м2  /пет хиляди двеста и два кв.м./,  за сумата 730 000.00 лв. (без ДДС).

       В 14-дневен срок от връчването на настоящата заповед, определеният за купувач следва да внесе на Община Враца в ОББ АД Клон–Враца,

 

* IBAN, BG48UBBS80028413872805 / biC: UBBSBGSF/, Вид на плащане:  44 56 00, сумите:

-     667 576.00 лв., представляваща разлика в стойността на имота и внесения депозит ;

-       14 600.00 лв., представляваща 2% режийните разноски, съгласно чл.35 ал.1 от НРПУРОИ;

-     153 300.00 лв., представляваща дължимия ДДС;

 

* IBAN, BG48UBBS80028413872805 / biC: UBBSBGSF/, Вид на плащане: 44 25 00, сумата

-      21 900.00 лв., представляваща 3% данък  по  чл.47 ал.2 от ЗМДТ.

 

         Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община-Враца.

         Настоящата заповед  може да бъде обжалвана в 14-дневен срок, по реда на АПК.

         След влизане на заповедта в сила, същата да се връчи на определения за купувач  за внасяне на дължимите суми в определения по-горе срок.

         След внасяне на дължимите суми - да се сключи договор за прехвърляне на собствеността върху имота.

         В случай, че определеният за купувач с настоящата заповед, не внесе  сумите в определения срок - за имота да се насрочи нов търг.

         Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение. 

         

 

                                                                                      КМЕТ:  /п/

                                                                                                      /Тотю Младенов/