Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
16.06.2015 г. от 10.00 ч. втори публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на павилиони

от 28.05.2015

 

Заповеди за спечелилите търга участници №№:

944,  945    

З А П О В Е Д

№ 831 / 28.05.2015 г.

 

            На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.18, ал.1,  във връзка с чл.51, ал.1 и ал.2 и чл.53, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Враца с Решение № 292/2008г., посл. изм. с Решение № 658/25.02.2014 г. и Решение № 939 в Протокол № 77/17.02.2015 г. на  Общински съвет - Враца

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            Да се проведе втори публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти:

 

Павилион на пазарна площадка ул."Васил Кънчов"

Квадратура (кв.м)

Първоначален месечен наем (лева)

1.

№ 12

18

72.00

2.

№ 15

7

28.00

Павилион на пазарна площадка "Дъбника"

Квадратура (кв.м)

Първоначален  месечен наем

(лева)

1.

№ 9

11

38.50

 

- Търгът да се проведе на  16.06.2015 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.
Търгът да се проведе съгласно разпоредбите на чл.53, чл.54 и от чл.60 до чл.68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета от ОбС- Враца с Решение № 292/2008г)

- Право на участие в търга да имат юридически лица и еднолични търговци,  представили до 16.00 ч. на 15.06.2015 г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:
• Заявление за участие в търга - по образец;
• Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър когато участника е юридическо лице или едноличен търговец;
• Декларация по – по образец;
• Проект на договор (попълнен/без наемна цена/ и подписан  че са запознати с клаузите в договора)
• Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;
• Документ за платена депозитна вноска – оригинал;
• Удостоверение издадено от Дирекция „Местни данъци и такси” за наличие или липса на задължения  към Община Враца по ЗМДТ;
• Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец
• Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидата се представлява от пълномощник – оригинал;
• Офертата попълнена и запечатана в малкия в плик.
- Срокът за отдаване под наем на обектите е пет години.
- Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.
- Депозитната вноска за участие в търга да е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.След приключване на търга, депозитът на спечелилия  търга участник автоматично се трансформира  в част от достигнатата наемна  цена на първия месец.
- Тръжната документация да се продава  срещу заплатена  сума от 30,00 лв. с включен ДДС.
- Началната месечна наемна цена е без включен ДДС.
- ДДС се начислява върху достигнатата  на търг месечна наемна цена. 

- Депозитната вноска и стойността за тръжната документация да се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 15.06.2015 г.
- Тръжната документация да се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.
- За допълнителна информация, оглед и справки в „Център за административно обслужване” при Община Враца и тел.: 092/  62-45-81 вътр. 375 .
Комисията по провеждането на търга да се състои от 5 (пет) до 7 (седем) члена, съгласно чл.51, ал.3 от НРПУРОИ, които ще бъдат определени три дни преди провеждането на търга.    
Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

     

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА: …..............………..

   

      / инж. НИКОЛАЙ ИВАНОВ /