Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
Конкурс за избор на партньор за участие в проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”, процедура BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот”

от 26.05.2015

 

Съобщение за избор на партньор.    

ОБЩИНА ВРАЦА, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085
На основание чл.59 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с подготовка на проектно предложение по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот” за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет №3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”

                                                О Б Я В Я В А     К О Н К У Р С

за избор на партньор за участие в проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”, процедура BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот” за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
По настоящата процедура са допустими следните партньори:
• Доставчици на социални услуги;
• Неправителствени организации, които  отговарят на следните условия:
    -  да са учредени и регистрирани съгласно действащото българско законодателство;
    -  да имат централно управление или клон на територията на България;
    -  да притежават съответни лицензионни/регистрационни документи съгласно българското законодателство за сходна услуга;
    -  общо за приключилите две предходни финансови години, да разполагат с финансов ресурс (съгласно приложени ОПР и Счетоводен баланс) равен или по-голям от 20% от стойността на прогнозните средства, които партньорът ще разходва по проекта;
    -  да отговарят на правилата в областта на минималните помощи по отношение на конкретната безвъзмездна финансова помощ.
   
Изисквания към кандидатите за партньори:

1. Да  имат поне един осъществен проект в сферата на социалните услуги или поне 1 година опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение;
2. В случай, че кандидатите за партньор участват в предоставянето на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на потребителите (например: личен асистент, социален асистент, домашен помощник и др.), да докажат, че имат собствен персонал, назначен на трудов договор.
3.Да декларират, че отговарят на обстоятелствата, включени в Декларация на партньора - Приложение І към Формуляра за кандидатстване.
Обстоятелствата се декларират от лицата, които са овластени да представляват партньора/ите (независимо дали го представляват заедно или поотделно) и са вписани в търговския регистър или в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или са определени като такива в учредителен акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване.
Избраният партньор, преди сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ, доказва обстоятелствата с официални документи, издадени от съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават, като се спазват изискванията на чл. 2, ал. 1 от Закона за електронното управление.
Дейностите на проектното предложение са съгласно Насоките за кандидатстване, достъпни на http://ophrd.government.bg/view_doc.php/7021

Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
1.Заявление по образец;
2.Удостоверение за актуално състояние от кандидата за партньор, издадено не по-рано от 3 месеца преди крайната дата на кандидатстване - копие, заверено от партньора с подпис и текст „Вярно с оригинала”;
3. Счетоводен баланс и ОПР за 2013 и 2014 финансова година - копие, заверено от партньора с подпис и текст „Вярно с оригинала”;
4.Съответни регистрационни и/или лицензионни документи - удостоверение за вписване в регистъра на Агенция за социално подпомагане за сходна социална услуга, лиценз, издаден от Държавната агенция за закрила на детето (в случай, че кандидатът за партньор участва в предоставянето на социални услуги) – копие, заверено от партньора с подпис и текст “Вярно с оригинала”;
5.Договор/и за изпълнение на проект/и в сферата на социалните услуги или документи, доказващи поне 1 година опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение - копие, заверено от партньора с подпис и текст “Вярно с оригинала”;
6.Договори на наетия собствен персонал - в случай, че кандидатът за партньор участва в предоставянето на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на потребителите (например: личен асистент, социален асистент, домашен помощник и др.) - копия, заверени от партньора с подпис и текст “Вярно с оригинала”;
7.Декларация на кандидата за партньор - Приложение І към Формуляра за кандидатстване;
8.Декларация за минимални и държавни помощи - Приложение ІІ към Формуляра за кандидатстване.

Заявлението по образец, Декларацията за партньора, Декларацията за минимални и държавни помощи са достъпни на сайта на Община Враца www.vratza.bg – рубрика „Търгове и конкурси” - documentacia-nezavisim-jivot.zip

Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице в срок от 26 май 2015 г. до 5 юни 2015 г. в сградата на Община Враца, гр.Враца, ул. „Стефанаки Савов” 6 , Център за административно обслужване.

С одобрения кандидат се сключва споразумение за общинско сътрудничество, съгласно чл. 59 и сл. от ЗМСМА.

Списъци и други съобщения във връзка с провеждането на конкурса ще бъдат обявявани на официалната електронна страница на Община Враца www.vratza.bg – рубрика „Търгове и конкурси”.

ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ
Кмет на община Враца