Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ

от 27.04.2015

ОБЩИНА ВРАЦА, ул. „Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/62 45 81, ФАКС: 092/62 30 61, на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за автомобилните превози, чл. 17, ал. 4 и чл. 20 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, Решениe № № 984  от 31.03.2015 г . на Общински съвет – Враца и Заповед №561/23.04.2015 г..  на Кмета на Община Враца,

                                                            О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ на пътници с автобуси по  маршрутни разписания  с №№  6302/12.02.2009 г.; 6301/04.09.2006 г.; 6203/04.09.2006 г. и 6101/02.03.2006 г за автобусни линии София – Враца.
Право на участие имат всички физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лицензия и отговарят на изискванията на Закона за автомобилните превози, Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили и на допълнителните условия, посочени от възложителя.
Кандидатите следва да разполагат с необходимия брой автобуси за осъществяване на маршрутните разписания, както следва:
 

    

№ по

ред

 

Наименование на автобусната линия

 

На

МР

 

Дата на маршрутното

разписание

 

Час на тръгване от Автогара

София

 

Час на тръгване от Автогара

Враца

 
 

1

2

3

4

5

6

 

1.

СОФИЯ - ВРАЦА

6302

12.02.2009  г.

11.00 ч.

5.50 ч.

 

2.

СОФИЯ - ВРАЦА

6301

04.09.2006  г.

17.00 ч.

13.30 ч.

 

3.

СОФИЯ – ВРАЦА

Само неделя

6203

04.09.2006  г.

18.10 ч.

15.50 ч.

 

4.

СОФИЯ – ВРАЦА

От 01.04 до 31.10

6101

02.03.2006  г.

18.00 ч.

15.50 ч.

 

 

Общо необходими автобуси:  клас III -  2  бр.  +  1 бр. резервен

 

 

 

 Специфичните изискванията към кандидатите, техническите условия по организиране на превозите и критериите за оценка на предложенията се съдържат в конкурсната документация.
Конкурсната документация на стойност 20 лв. (двадесет лева), може да се закупува всеки работен ден от касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца, находящ се в сградата на общината на ул. „Стефанаки Савов”№ 6, до  28.05.2015 г.
Предложенията се подават най-късно до 17,00 часа на 28.05.2015 г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца.
        Предложенията ще бъдат отворени на 29.05.2015 г. от 10,00 часа в Заседателната зала на Община Враца.
За допълнителна информация: тел.: 092/624581, вътр. 419  и 258