Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
30.04.2015 г. от 14.00 ч. - публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост

от 08.04.2015

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца, Решение №292/2008г.,  Решение №858 в Протокол №71/28.10.2014г. на ОбС- Враца. В изпълнение на Заповед №503/08.04.2015г. на Кмета на Община Враца.

 

 

О Б Я В Я В А:

Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, публична общинска собственост, намиращи се в сградата на стоматологията:

 

СПИСЪК ИМОТИ

 

v        Търгът ще се проведе на 30.04.2015 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.

v        Търгът да се проведе съгласно разпоредбите на чл.53, чл.54 и от чл.60 до чл.68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС- Враца с Решение №292/2008г.

Право на участие в търга имат юридически лица и еднолични търговци, представили до 16.00ч. на 29.04.2015г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

v      Заявление за участие в търга - по образец;

v      Удостоверение за актуално състояние или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър;

v      Проект на договор (попълнен/без наемна цена/ и подписан че са запознати с клаузите в договора);

v      Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;

v      Документ за платена депозитна вноска – оригинал;

 

v      Удостоверение от Дирекция ”Местни данъци и такси” при Община Враца за липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца;

v      Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;

v      Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидата се представлява от пълномощник – оригинал;

v      Офертата, попълнена и запечатана в малкия плик.

v      Срокът за отдаване под наем на обектите е 5 години.

v      Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.

v        Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.

v        Стойността на тръжната документация е 30.00 лв с ДДС.

v        Първоначалният месечен наем е с включено ДДС.

v        Депозитната вноска и стойността за тръжната документация ще се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 29.04.2015г.

v        Тръжната документация да се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.

v        За допълнителна информация, оглед и справки в „Център за административно обслужване” при Община Враца и тел.: 092/ 62-45-81 в.329 и в. 412.

 

 

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ

Кмет на Община Враца