Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
02.04.2015 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти

от 13.03.2015

 

Заповеди за спечелилите търга участници №№:

 478,  479,  480,  484

 

З А П О В Е Д

 

№ 364 / 13.03.2015г.

 

            На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.18, ал.1,  във връзка с чл.51, ал.1 и ал.2 и чл.53, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Враца с Решение № 292/2008г., посл. изм. с Решение № 658/25.02.2014 г. и Решение № 939 в Протокол № 77/17.02.2015 г. на  Общински съвет - Враца

Н А Р Е Ж Д А М:

            Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти:

 

Павилион на пазарна площадка ул."Васил Кънчов"

Квадратура (кв.м)

Първоначален месечен наем (лева)

1.

№ 4

12

48.00

2.

№ 10

12

48.00

3.

№ 12

18

72.00

4.

№ 15

7

28.00

5.

№ 21

12

48.00

6.

№ 24

12

48.00

Павилион на пазарна площадка "Дъбника"

Квадратура (кв.м)

Първоначален  месечен наем

(лева)

1.

№ 9

11

38.50

 

v       Търгът да се проведе на  02.04.2015 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.

Търгът да се проведе съгласно разпоредбите на чл.53, чл.54 и от чл.60 до чл.68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета от ОбС- Враца с Решение № 292/2008г)

         Право на участие в търга да имат юридически лица и еднолични търговци,  представили до 16.00 ч. на 01.04.2015 г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

  • Заявление за участие в търга - по образец;
  • Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър когато участника е юридическо лице или едноличен търговец;
  • Декларация по – по образец;
  • Проект на договор (попълнен/без наемна цена/ и подписан  че са запознати с клаузите в договора)
  • Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;
  • Документ за платена депозитна вноска – оригинал;
  • Удостоверение издадено от Дирекция „Местни данъци и такси” за наличие или липса на задължения  към Община Враца по ЗМДТ;
  • Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец
  • Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидата се представлява от пълномощник – оригинал;
  • Офертата попълнена и запечатана в малкия в плик.

v     Срокът за отдаване под наем на обектите е пет години.

v     Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.

v     Депозитната вноска за участие в търга да е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.След приключване на търга, депозитът на спечелилия  търга участник автоматично се трансформира  в част от достигнатата наемна  цена на първия месец.

v     Тръжната документация да се продава  срещу заплатена  сума от 30,00 лв. с включен ДДС.

v     Началната месечна наемна цена е без включен ДДС.

v     ДДС се начислява върху достигнатата  на търг месечна наемна цена. 

v       Депозитната вноска и стойността за тръжната документация да се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 01.04.2015 г.

v       Тръжната документация да се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.

v       За допълнителна информация, оглед и справки в „Център за административно обслужване” при Община Враца и тел.: 092/  62-45-81 вътр. 375 .

Комисията по провеждането на търга да се състои от 5 (пет) до 7 (седем) члена, съгласно чл.51, ал.3 от НРПУРОИ, които ще бъдат определени три дни преди провеждането на търга.    

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

 

 

      

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА: …..............………..

   

      / инж. НИКОЛАЙ ИВАНОВ /