Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
05.03.2015 г. от 14.00 ч. в офиса на ОП „ Спорт и туризъм”-Враца - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

от 11.02.2015

 

Заповеди за спечелилите търга участници №№:

43

ОП „СПОРТ И ТУРИЗЪМ” – ВРАЦА

гр. Враца, Спортен комплекс „Хр.Ботев”, тел.092/627263

 

На основание   Решение  №  724/29.04.2014 г. и  Решение № 918 / 23.12.2014  г. на Общински съвет –Враца , и чл.8.ал.1  от Закона за общинската собственост , чл.15,ал.1 , чл.51, ал.1 и чл.52 , ал.1 от   Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета  с Решение № 292/2008 г. на Общински  съвет-Враца) ,  във връзка с чл. 14, и чл. 23 от Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Спорт и туризъм” (приет с Решение № 722/29.10.2010 г. на Общински съвет-Враца)   и    заповед   № 30/11.02.2015 г.на в.и.д.директор

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на :

        

                       ОБЕКТ

    Площ-нетна

   търговска

   /кв.м./

Първоначален месечен наем с ДДС /в лева/

  Срок на           отдаване

Депозит за участие /лева/

1.

Заведение за хранене и развлечения –втори  етаж от сграда ,хижа „Вестител”, местност „Калето „ – КАФЕ-СЛАДКАРНИЦА ,  с идентификатор 12259.428.10.1. по КК , гр.Враца

 

 

 

 

97.00

 

 

 

 

339.50

 

 

 

 

5 год.

 

 

 

 

113.00

2.

 

 

 

Заведение за хранене и развлечениe –първи  етаж от сграда ,хижа „Вестител”,местност „Калето „- РЕСТОРАНТ ,

 с идентификатор 12259.428.10.1 по КК, гр.Враца със запазване на експозицията „История  на туристическото движение  във Враца”

      

94.71

 

 

          

350.00

      

   10 год.      

 

      

     116.00

      

     

   

     Търгът да се проведе на 05.03.2015 г. от 14.00 ч. в офиса на ОП „ Спорт и туризъм”-Враца,съгласно

 разпоредбите на чл.53, чл.54 и от чл.60 до чл.68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Об.С-Враца с Решение №292/2008г.    Право на участие в търга  да имат юридически лица и еднолични търговци,  представили до  16.00 ч.  на  04.03. 2015 г. в  ОП „Спорт и туризъм” Враца , запечатани в плик документи , както следва:

●Заявление за участие в търга - по образец;

●Удостоверение за актуално състояние

или ЕИК  съгласно  чл.23   от Закона за търговския  регистър  когато  участника e

юридическо лице или едноличен търговец;

●Декларация по  — по образец;

●Проект на договор (попълнен без наемна цена и подписан, че са запознати с клаузите в договора)

●Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;

●Документ за платена депозитна вноска - оригинал;

●Удостоверение от Дирекция "Местни данъци и такси" при Община Враца за наличие или липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца;

●Офертата попълнена и запечатана в малкия плик;

●Декларация за оглед на обекта предмет на търга - по образец;

●Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидата се представлява от пълномощник – оригинал;

●Правила, по които ще се проведе търга – извадка от текстовете от НРПУРДИ(подписани , че са запознати)

                Кандидатите за участие или упълномощени от тях лица следва да носят документи , с които да се легитимират.

                Депозитната вноска и стойността на тръжната документация да се внесат в касата на ОП "Спорт и туризъм " до  16.00 часа  на 04.03.2015 г.

                Тръжната документация ще се предоставя след представяне на вносни бележки.

               За допълнителна информация и справки тел.: 092/62 72 63 .

 

            в.и.д.директор:/В.Велчева/