Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
13.02.2015 г. от 14.00 ч. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, представляващи терени за поставяне на преместваеми съоръжения-павилиони

от 29.01.2015

Заповеди за спечелилите търга участници №№:

205,  206,  208,  209   

В изпълнение на Заповед №138/28.01.2015 г. на Кмета на Община Враца

 

О Б Я В Я В А:

 

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, представляващи терени за поставяне на преместваеми съоръжения-павилиони, както следва:

 

местонахождение

Предназ

начение

Площ

/кв.м/

Месечен наем, съгласно действащата тарифа

(за кв.м)

Първоначален месечен наем (лева)

Срок за отдаване

1.

Ул.”Околчица”, пред УПИ І, кв.54

Търговска дейност

12,00

2,50

30,00

10 год.

2.

Ул.”Васил Кънчов”, пред УПИ ІІ, кв.17

Търговска дейност

30,00

2,50

75,00

10 год.

3.

ул.”Мито Орозов”, пред УПИ І, кв.4

Търговска дейност

20,00

2,75

55,00

10 год.

4.

ул.”Мито Орозов”, пред УПИ І, кв.4

Офис, производствена деиност и услуги

20,00

3,25

65,00

10 год.

 

v        Търгът ще се проведе на 13.02.2015 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.

v        Търгът ще се проведе съгласно разпоредбите на чл.53, чл.54 и от чл.60 до чл.68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС- Враца с Решение №292/2008г.

Право на участие в търга ще имат юридически лица и еднолични търговци, представили до 16.00ч. на 12.02.2015г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

  • Заявление за участие в търга - по образец;
  • Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър;
  • Проект на договор (попълнен/без наемна цена/ и подписан че са запознати с клаузите в договора)
  • Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;
  • Документ за платена депозитна вноска – оригинал;
  • Удостоверение от Дирекция ”Местни данъци и такси” при Община Враца за наличие или липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца;
  • Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;
  • Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидата се представлява от пълномощник – оригинал;
  • Офертата попълнена и запечатана в малкия плик.

v     Срокът за отдаване под наем на имота е пет години.

v        Депозитната вноска за участие в търга ще е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.

v        Стойността на тръжната документация ще е 30.00 лв. с включен ДДС.

v        Първоначалният месечен наем е с включено ДДС.

v        Депозитната вноска и стойността за тръжната документация ще се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 12.02.2015г.

v        Тръжната документация ще се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.

v        За допълнителна информация, оглед и справки в „Център за административно обслужване” при Община Враца и тел.: 092/ 66-51-26; 62-45-81 в.329 и в. 414.

  

Инж. НИКОЛАЙ ИВАНОВ

 Кмет на Община Враца