Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
06.02.2015 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, публична общинска собственост

от 20.01.2015

 

Заповеди за спечелилите търга участници №№:

190   

З А П О В Е Д

№85/20.01.2015г.

 

На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.15, чл.19, и чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца, Решение №292/2008г.,  Решение №875 в Протокол №73/25.11.2014г. на ОбС- Враца.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, публична общинска собственост:

І. Имоти/обекти, които следва да бъдат обявени за предоставяне под наем чрез публичен търг:

 

№ по ред

обект

Местонахождение

Предназна-

чение

Площ

/кв.м/

Първоначален месечен наем /лева/

1.

 

Терен №1

В ПИ с Кадастрален инд.№12259.899.1 в местността „Ламбовото”- нов гробищен парк гр. Враца

За услуги

12.00

120.00

2.

 

Терен №3

В ПИ с Кадастрален инд.№12259.899.1 в местността „Ламбовото”- нов гробищен парк гр. Враца

За услуги

12.00

120.00

3.

Терен №4

В ПИ с Кадастрален инд.№12259.899.1 в местността „Ламбовото”- нов гробищен парк гр. Враца

За услуги

12.00

120.00

 v           Търгът ще се проведе на 06.02.2015 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.

v           Търгът да се проведе съгласно разпоредбите на чл.53, чл.54 и от чл.60 до чл.68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС- Враца с Решение №292/2008г.

Право на участие в търга да имат юридически лица и еднолични търговци, представили до 16.00ч. на 05.02.2015г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

v                              Заявление за участие в търга - по образец;

v                              Удостоверение за актуално състояние или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър;

v                              Проект на договор (попълнен/без наемна цена/ и подписан че са запознати с клаузите в договора);

v                              Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;

v                              Документ за платена депозитна вноска – оригинал;

v                              Удостоверение от Дирекция ”Местни данъци и такси” при Община Враца за наличие или липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца;

v                              Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;

v                              Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидата се представлява от пълномощник – оригинал;

v                              Офертата, попълнена и запечатана в малкия плик.

v      Срокът за отдаване под наем на обектите е 5 години.

v      Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.

v           Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.

v           Стойността на тръжната документация е 30.00 лв с ДДС.

v           Първоначалният месечен наем е с включено ДДС.

v           Депозитната вноска и стойността за тръжната документация ще се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 05.02.2015г.

v           Тръжната документация да се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.

v           За допълнителна информация, оглед и справки в „Център за административно обслужване” при Община Враца и тел.: 092/ 62-45-81 в.329 и в. 412.

Комисията по провеждането на търга да се състои от 5 (пет) до 7 (седем) члена, съгласно чл.51, ал.3 от НРПУРОИ, които ще бъдат определени три дни преди провеждането на търга.          

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ

Кмет на Община Враца