Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
З А П О В Е Д № 1419

от 10.09.2008

На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.93 и чл.94 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение №165 в Протокол №22/24.03.2005г., във връзка с Протокол от проведен на 04.09.2008г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост, обявен със Заповед №1318/18.08.2008г. на Кмета на Община Враца в изпълнение на Решение №115 в Протокол №13/29.05.2008г. на Общински съвет – Враца,

 О Б Я В Я В А М:

спечелилия търга за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост съгласно Протокол от 04.09.2008г. на Комисия назначена със Заповед №1366/02.09.2008г. на Кмета на Община Враца.

За обект пореден №8, помещение – стая в ТПО на ІV-я етаж с площ 16,30кв.м., с първоначален месечен наем 65,20лв.

Класиран на ПЪРВО МЯСТО „АЛБУ ГРУП”ЕООД, представлявано от Петко Любомиров Михайлов с предложен месечен наем в размер на 113,50лв.;
Класиран на ВТОРО МЯСТО „РА-ОСИГУРИТЕЛНА КАСА”, представлявана от Радослав Тошев Драгошински с предложен месечен наем в размер на 106,20лв.;

Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община Враца.

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс.

Заповедта може да се обжалва пред органа по изпълнението по реда на Административно процесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението.

След влизане на настоящата заповед в сила да бъде поканен спечелилия търга за внасяне на дължимите суми в определения срок и подписване на договор за наем.

В случай, че класирания на първо място не внесе цената и дължимите суми в срок по ал.1 от чл.95 на НРПУРОИ и не подпише договор за наем, се прилагат разпоредбите на чл.95 ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ  на ОбС – Враца.

Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение.

     

                                                                               КМЕТ:  /п/

                                                                                                   /Тотю Младенов/