Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
ОП „СПОРТ И ТУРИЗЪМ” – ВРАЦА О Б Я В Я В А :Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

от 16.01.2015

 

Заповеди за спечелилите търга участници №№:

35,  36 

ОП „СПОРТ И ТУРИЗЪМ” – ВРАЦА

                        гр. Враца, Спортен комплекс „Хр.Ботев”, тел.092/627263,

 

На основание Решение № 918  от 23.12.2014  г. на Общински съвет –Враца , и чл.8.ал.1  от Закона за общинската собственост , чл.15,ал.1 и чл.51, ал.1 от   Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета от Об.С-Враца с Решение № 292/2008 г. на Об.С Враца) , във връзка с чл. 14, и чл. 23 от Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Спорт и туризъм”(приет с Решение № 722/29.10.2010 г. на Общински съвет-Враца) и заповед № 4 от 08.01.2015г.на в.и.д.директор

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на :

 

        

                       ОБЕКТ

    Площ-нетна

 

   /кв.м./

Първоначален месечен наем  с ДДС /в лева/

  Срок на     отдаване

Депозит за участие /лева/

1.

Част от помощна сграда -гараж с инд.№ 12259.1027.13.1. по КК , в СК”Христо Ботев „западно от тенис-комплекса

 

 

 

 

 

45.00

 

 

 

 

160.00

 

 

 

 

10 год.

 

 

 

 

50.00

 

2.

 

 

 

Част от спортна сграда II етаж  – с  инд.№ 12259.1027.9.1 по КК ресторант    

открита тераса към ресторанта ,

 плувен басейн с прилежаща площ в СК”Христо Ботев”

      

         148.04

 

          283. 00

   2  400.00

          

           900.00

 

          6000.00

(летен сезон)

      

 

     10 год.

      

 

      

 

       2000.00

     

              Търгът да се проведе на 10.02.2014 год. от 14.00 ч. в офиса на ОП „ Спорт и туризъм”-Враца,съгласно разпоредбите на  чл.53, чл.54 и от чл.60 до чл.68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и   разпореждане с общинско имущество, приета от Об.С-Враца с Решение №292/2008г

Право на участие в търга   имат юридически лица и еднолични търговци,  представили до  16.00 ч.  на  09.02 .2015 г. в  ОП „Спорт и туризъм” Враца , запечатани в плик документи , както следва:

●Заявление за участие в търга - по образец;

●Удостоверение за актуално състояние

или ЕИК  съгласно  чл.23   от Закона за търговския  регистър  когато  участника e

юридическо лице или едноличен търговец;

●Декларация по  — по образец;

●Проект на договор (попълнен без наемна цена и подписан, че са запознати с клаузите в договора)

●Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;

●Документ за платена депозитна вноска - оригинал;

●Удостоверение от Дирекция "Местни данъци и такси" при Община Враца за наличие или липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца;

●Офертата попълнена и запечатана в малкия плик;

●Декларация за оглед на обекта предмет на търга - по образец;

●Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидата се представлява от пълномощник – оригинал;

●Правила, по които ще се проведе търга – извадка от текстовете от НРПУРДИ(подписани , че са запознати)

                Кандидатите за участие или упълномощени от тях лица следва да носят документи , с които да се легитимират.

                Депозитната вноска и стойността на тръжната документация да се внесат в касата на ОП "Спорт и туризъм " до  16.00 часа  на 09.02.2015 г.

                Тръжната документация ще се предоставя след представяне на вносни бележки.

                За допълнителна информация и справки тел.: 092/62 72 63 .

 

                в.и.д. Директор:

                /В.Велчева/