Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
На 07.11..2014 г. от 10.00 ч.-Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост

от 24.10.2014

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ – РЕКТОРАТ

 

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал.1, ал.2 и ал.3, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Враца, Решение №292/2008г., и Решение № 207/11.09.2008г. на ОбС- Враца

О Б Я В Я В А:

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост:

 

ИМОТ

площ

/кв.м/

Първоначален месечен наем в лева

1.

Обособено помещение – част от фоайе на първия етаж до главния вход в Ученически комплекс, Корпус №1 – търговска площ – 65,53 кв.м.и предверие – 3 кв.м.- за продажба на кафе, закуски, топла храна, кетъринг

Забележка: Тъй като летният период е ваканционен  за м.Юли и м.Август - наема е 10% от наемната цена.

68,53

240.00

 

Търгът ще се проведе на 07.11..2014 г. от 10.00 ч.-гр.Враца, Ученически комплекс, Корпус №1, на ІІ-ри етаж, стая 210 на МУ-София – Филиал „Проф.д-р Ив.Митев”-Враца.

Право на участие в търга имат, юридически лица и еднолични търговци, отговарящи на изискванията на §2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, представили до 16,00 ч. на 06.11..2014 г. в Ученически комплекс, Корпус №1, ІІетаж, стая 208/счетоводство/.

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.

Стойността на тръжната документация е 30.00 лв.

Първоначалният месечен наем е с включено ДДС.

Депозитната вноска и стойността за тръжната документация ще се внасят в Касата на Филиал „Проф.д-р Ив.Митев”- Враца, стая 207 до 16.00 ч. на  06.11.2014г.

Тръжната документация ще се получава само от Счетоводството на Филиал „Проф.д-р Ив.Митев”- Враца – ІІ-ри етаж, стая 208.

За допълнителна информация и справки във Филиал-Враца, стая 208-счетоводство и тел.: 092/65-29-08.