Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
На 16.10.2014 г. от 10.00 часа Публичен ТЪРГ с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се извън регулация на населените места на Община Враца

от 02.10.2014

Заповеди за спечелилите търга участници №№:

1738,  1739,  1740,  1741,  1742,  1743,  1744,  1745,  1746,  1747,  1748,  1749,  1750

            На основание  чл. 35, ал.1 от Закона за общинска собственост; чл. 35, чл.51, чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Враца за 2014 г,. приета с Решение №641 по Протокол №52/28.01.2014 г. на ОбС враца, Решение № 693 по Протокол № 58/26.03.2014 г., Решение № 826 по Протокол № 66/26.08.2014 г. и Решение № 547 по Протокол № 44/27.08.2013 г. на Общински съвет Враца,

 

О Б Я В Я В А :

 

Публичен ТЪРГ с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се извън регулация на населените места на Община Враца, както следва:

 

Списък на недвижими имоти частна общинска собственост, обявени  за продажба.

 

  Търгът  ще се проведе  на  16.10.2014 г.  от 10.00 часа  в сградата  на  Община Враца.

Търгът да се проведе съгласно разпоредбите на чл.53 до чл.59 от НРПУРОИ.

         На основание чл.51, ал.1, т.3 от НРПУРОИ, определям стъпка за наддаване в размер на 10 на сто от първоначалната тръжна цена на всеки поземлен имот.

    Право на участие в търга ще имат физически и юридически лица и еднолични търговци, представили до 17.00 часа  на 15.10.2014 г.  в Центъра за услуги и информация  при Община-Враца, запечатани в плик документи, както следва:

-     Заявление за участие в търга - по образец;

-  Удостоверение за актуално състояние (оригинал или нотариално заверено фотокопие) - за юридически лица и  еднолични търговци;

-          Декларация за оглед на обекта предмет на търга - по образец;

-          Документ за закупени тръжни книжа- оригинал;

-          Документ  за  внесен  депозит - оригинал;

-          Проект на Договор – (попълнен и подписан, че са запознати и съгласни с клаузите в договора);

-          Удостоверение от отд.”Местни данъци и такси” при Община Враца за наличие или липса на задължения по ЗМДТ;

-          Изрично пълномощно за участие в търга (когато кандидатът се представлява от пълномощник) –оригинал

 

    Кандидатите за участие в търга или от упълномощените от тях лица следва да носят документи, с  които да се  легитимират.

 

  Тръжната документация се предоставя в Центъра за услуги и информация на Общината-Враца срещу  квитанция от 30.00 лв. (с включен ДДС).

    Стойността за тръжната документация се внася в касата на Центъра за услуги и информация при общината.

    Депозитната вноска в размер на 10 % от първоначалната тръжна стойност се внасят по сметка на Община Враца в Банка ДСК-Враца, IBAN,  BG36SТSА93003300146537 / biC: SТSАBGSF/.

 

    За допълнителна информация в Информационен център и тел: 092/62-45-81 в. 319.

        

ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ

Кмет на Община Враца