Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
Провеждане на 14.10.2014 г. от 10.00 ч. на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти

от 26.09.2014

Заповеди за спечелилите търга участници №№:

1696,  1697,  1698   

 

В изпълнение на Заповед № 1588 / 25.09.2014 г. на Кмета на Община Враца

 

О Б Я В Я В А :

 

            Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следнитe  имоти:

 

Павилиони пазарна площадка "Дъбника"

Квадратура (кв.м)

Първоначален месечен наем (лева)

1.

                   № 1

9

31.50

2.

                   № 24

12

42.00

Павилион пазарна площадка "Леонова"

Квадратура (кв.м)

Първоначален  месечен наем

(лева)

1.

№ 2

84

336.00

Павилион пазарна площадка "Болницата"

Квадратура (кв.м)

Първоначален  месечен наем

(лева)

1.

№ 2

9

36.00

Павилион пазарна площадка "Васил Кънчов"

Квадратура (кв.м)

Първоначален  месечен наем

(лева)

1.

№ 12

18

72.00

 

v       Търгът ще се проведе на 14.10.2014 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.

Търгът ще се проведе съгласно разпоредбите на чл.53, чл.54 и от чл.60 до чл.68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС- Враца с Решение № 292/2008г

         Право на участие в търга  ще имат юридически лица и еднолични търговци,  представили до 16.00 ч. на 13.10.2014 г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

  • Заявление за участие в търга - по образец;
  • Удостоверение за актуално състояние  или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър когато участника е юридическо лице или едноличен търговец;
  • Декларация по – по образец;
  • Проект на договор (попълнен/без наемна цена/ и подписан  че са запознати с клаузите в договора)
  • Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;
  • Документ за платена депозитна вноска – оригинал;
  • Удостоверение издадено от Дирекция "Местни данъци и такси " за наличие или липса на задължения  към Община Враца по ЗМДТ;
  • Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;
  • Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидата се представлява от пълномощник – оригинал;
  • Офертата попълнена и запечатана в малкия в плик.

v     Срокът за отдаване под наем на обектите е пет години.

v     Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.

v     Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.След приключване на търга , депозитът на спечелилия  търга участник автоматично се трансформира  в част от достигнатата наемна  цена на първия месец.

v     Тръжната документация се продава  срещу заплатена  сума от 30,00 лв. с включен ДДС.

v     Началната месечна наемна цена е  без включен ДДС.

v     ДДС се начислява върху достигнатата  на търг месечна наемна цена. 

v       Депозитната вноска и стойността за тръжната документация се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 13.10.2014 г.

v       Тръжната документация се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.

v       За допълнителна информация, оглед и справки в „Център за административно обслужване” при Община Враца и тел.: 092/  62-45-81 вътр. 375 .

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА: …..............………..

   

      / инж. НИКОЛАЙ ИВАНОВ /