Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост за офис, находящ се на бул.”Никола Войводов” №17 (втори етаж) – сграда „Спортен тотализатор”

от 05.09.2014

Заповеди за спечелилите търга участници №№:

1626 

 На основание чл.14,  ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.15, чл.51, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (Приета с Решение №  292 /2008 г.), Решение №437 в Протокол №37/30.04.2013 г. и Заповед №.1461/05.09.2014г. на Кмета на Община Враца                                                

                                                      О Б Я В Я В А:

Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост за офис, находящ се на бул.”Никола Войводов” №17 (втори етаж) – сграда „Спортен тотализатор”:

Помещение

Квадратура

 (кв.м)

Първоначален месечен наем за кв. метър за офис

Първоначален месечен наем

(лева)

1.

 Стая № 3

18.00

6,00

108,00

 

*     Търгът ще се проведе на 24.09.2014 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.
*     Търгът да се проведе съгласно разпоредбите на чл.53, чл.54 и от чл.60 до чл.68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС- Враца с Решение №292/2008г.
Право на участие в търга имат юридически лица и еднолични търговци, представили до 16.00ч. на 23.09.2014г. в  „Център за административно обслужване”  при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

•    Заявление за участие в търга - по образец;
•    Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър;
•    Проект на договор (попълнен/без наемна цена/ и подписан че са запознати с клаузите в договора)
•    Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;
•    Документ за платена депозитна вноска – оригинал;
•    Удостоверение от Дирекция ”Местни данъци и такси” при Община Враца за наличие или липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца;
•    Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;
•    Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидата се представлява от пълномощник – оригинал;
•    Офертата попълнена и запечатана в малкия плик.

*    Срокът за отдаване под наем на имота е 5 години.

Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.

*    Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.
*    Стойността на тръжната документация е 30.00 лв.с включен ДДС.
*    Първоначалният месечен наем е с включено ДДС.
*    Депозитната вноска и стойността за тръжната документация ще се внасят в касата на Информационния център до 16.00 ч. на 23.09.2014г.
*    Тръжната документация ще се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.
*    За допълнителна информация, оглед и справки в  „Център за административно обслужване”  при Община Враца и тел.: 092/ 66-51-26; 62-45-81 в.329 и в. 414.

 

                    НИКОЛАЙ ИВАНОВ
                    Кмет на Община Враца