Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, представляващ помещения с обща площ 50,00 кв.м. за офис и/или услуги, находящи се в сграда „Автоспирка” –с. Мраморен

от 25.07.2014

В изпълнение на Заповед № 1239/24.07. 2014 г. на Кмета на Община Враца

 

О Б Я В Я В А:

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, представляващ помещения с обща площ 50,00 кв.м. за офис и/или услуги, находящи се в сграда „Автоспирка” –с. Мраморен при първоначален месечен наем 150,00 лв. (сто и петдесет) лева.

v        Търгът ще се проведе на 12.08.2014 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.

v        Търгът ще се проведе съгласно разпоредбите на чл.53, чл.54 и от чл.60 до чл.68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС- Враца с Решение №292/2008г.

Право на участие в търга ще имат юридически лица и еднолични търговци, представили до 16.00ч. на 11.08.2014г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

  • Заявление за участие в търга - по образец;
  • Удостоверение за актуално състояние или ЕИК;
  • Проект на договор (попълнен/без наемна цена/ и подписан че са запознати с клаузите в договора)
  • Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;
  • Документ за платена депозитна вноска – оригинал;
  • Удостоверение от Дирекция ”Местни данъци и такси” при Община Враца за наличие или липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца;
  • Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;
  • Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидата се представлява от пълномощник – оригинал;
  • Офертата попълнена и запечатана в малкия плик.

v     Срокът за отдаване под наем на имота е ДЕСЕТ години.

v        Депозитната вноска за участие в търга ще е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.

v        Стойността на тръжната документация ще е 30.00 лв. с включен ДДС.

v        Първоначалният месечен наем е с включено ДДС.

v        Депозитната вноска и стойността за тръжната документация ще се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 11.08.2014г.

v        Тръжната документация ще се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.

v        За допълнителна информация, оглед и справки в „Център за административно обслужване” при Община Враца и тел.: 092/ 66-51-26; 62-45-81 в.329 и в. 414. 

 

Инж. НИКОЛАЙ ИВАНОВ

 Кмет на Община Враца