Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
З А П О В Е Д № 1417

от 10.09.2008

На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.93 и чл.94 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение №165 в Протокол №22/24.03.2005г., във връзка с Протокол от проведен на 04.09.2008г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост, обявен със Заповед №1318/18.08.2008г. на Кмета на Община Враца в изпълнение на Решение №115 в Протокол №13/29.05.2008г. на Общински съвет – Враца,

 О Б Я В Я В А М:

спечелилия търга за отдаване под наем на имот, общинска собственост съгласно Протокол от 04.09.2008г. на Комисия назначена със Заповед №1366/02.09.2008г. на Кмета на Община Враца.

За обект пореден №11, помещение в район №72 представляващ гараж №1 на ул. “Гурко” №2с площ 12,50кв.м., с първоначален месечен наем 50,00лв.

Класиран на ПЪРВО МЯСТО ЕТ„ЛЕДА-ДАКО БАЧИЙСКИ”, представляван от Дако Трифонов Бачийски с предложен месечен наем в размер на 50,00лв.;

Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община Враца.

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс.

Заповедта може да се обжалва пред органа по изпълнението по реда на Административно процесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението.

След влизане на настоящата заповед в сила да бъде поканен спечелилия конкурса за внасяне на дължимите суми в определения срок и подписване на договор за наем.

Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение.

     

                                                                               КМЕТ:  /п/

                                                                                                   /Тотю Младенов/