Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ (чл. 14 от НПКДС)

от 09.09.2008

На основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № 1397/09.09.2008 г., Община Враца, гр. Враца, п.код 3000, ул. »Стефанаки Савов» № 6

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността “Главен вътрешен одитор”, звено “Вътрешен одит”, Общинска администрация Враца

2. Минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, са:
1/ Да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител;
2/ Да имат придобита образователна степен «бакалавър»;
3/ Да имат най-малко 2 /две години професионален опит или присъден най-малко ІV младши ранг;
4/ Да са положили успешно изпит за вътрешни одитори в публичния сектор по чл.53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и да притежават сертификат, издаден от Министъра на финансите;
Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 343.00 лв.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите
- Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: икономика
- Познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;
- Познания на нормативната уредба, касаеща дейността;
- Организационна компетентност
- Комуникационна компетентност
- Компютърна компетентност
- Компетентност за работа с потребители

3. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Проучване, планиране, извършване на фактически проверки и докладване за изпълнение на конкретен одитен ангажимент, като и последващи действия за проследяване изпълнението на дадени препоръки. Да осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в Община Враца, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз за даване на увереност или консултиране.

4. Начинът за провеждане на конкурса е: тест и интервю

5. Необходимите документи, които кандидатите за участие в конкурса за държавен служител, трябва да представят са:
1/ Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
2/ Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не  е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;
3/ Копие от документ за придобита образователна степен;
4/ Копие от документите, удостоверяващи продължителността на изискуемия професионален опит или придобит ранг като държавен служител;
5/Сертификат издаден от Министъра на финансите за успешно положен изпит по чл.53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
6/ Свидетелство за съдимост ;
7/ Копие от документ за самоличност
8/ Професионална автобиография;
9/ Други документи – за компютърни умения, сертификати; др.

6. Документите следва да бъдат представени в:
Община Враца, гр.Враца, п.код 3000, ул. »Стефанаки Савов» № 6 (Център за услуги и информация на гражданите – гише “Общо деловодство”); в срок: 12 дни от датата на публикуване на обявлението. Документите се подават лично или чрез упълномощен представител.

7. Място за обявяване на списъците или други съобщения във връзка с провеждането на конкурса: информационните табла в сградата на Общината, официалния сайт на Община Враца.

     Лице за контакти:    Емилия Якова
     Телефон за контакти: 092 62 24 68
           

                                                               КМЕТ: 
                                                                         /инж. Т. Младенов/


   Заявление за участие в конкурс

   Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

  Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса

 

Допуснатите кандидати следва да се явят на 08.10.2008 г. от 14.00 часа в сградата на Община Враца, в Заседателната зала за решаване на тест.

               Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на 09.10.2008 г. от 09.00 часа в Заседателната зала на Община Враца.