Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
17.10.2013г. - Стартиране на тръжна процедура за продажба на имоти, включени в Програмата за приватизация за 2013г.

от 01.10.2013

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА

  

ПРОТОКОЛ № 44

От 27.08.2013 година

Р Е Ш Е Н И Е  № 541

 

 

ОТНОСНО: Стартиране  на тръжна процедура за продажба на имоти, включени в Програмата за приватизация за 2013г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА); чл.3, ал.3, т.2 и ал.8 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК);  чл.5, чл.6 и чл.14, ал.4 от Наредбата за търговете и конкурсите; Решение № 365/26.02.2013г на Общински съвет – Враца и при мотиви, изложени в докладната записка

 

РЕШИ: 

І.Приема оценките за определяне на справедливи пазарни стойности и правните анализи на юристите и експерт-оценителите за нов срок от  6-месеца, като коригира с  14 000 лв. началната тръжна цена на  УПИ ІV, кв.212 на ул. „Ангел Грамчев” във Враца и с 5000 лв. на самостоятелен обект в сграда на ул. „Максим Горки” №7 вав Враца. Обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на пет изброени по-долу обекти, включени в Програмата за приватизация за 2013 г., при следните условия:

1. Наименование на обекта на търга, с начална тръжна цена /без ДДС/ и стъпка на наддаване:

1.1.Поземлен имот с идентификатор 12259.1023.254 по кадастралната карта на гр.Враца, одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, а по подробния устройствен план на гр.Враца (план за регулация), одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011 г. на Общински съвет – Враца, съставляващ незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ ІV11, кв.212,с площ от 712 кв.м. Имотът е на адрес: гр. Враца, ж.к. „Околчица”, ул. „Ангел Грамчев” и е описан в АОС – частна № 1994/10.10.2011г. Начална тръжна цена на обекта е 41 000 лв. /четиридесет и един хиляди лева/ и стъпка на наддаване 1 000 лв. Върху крайната цена се начислява ДДС.

1.2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1023.14.5.43 по кадастралната карта на гр.Враца, одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, а по подробния устройствен план на гр.Враца(план за регулация), одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011г. на Общински съвет – Враца, с площ от 141.25 кв.м., находящ се в сграда №5 – помещение в партерен етаж на жилищен блок на 5 етажа, построен 1972г., със съответните ид. части от общите части на сградата и право на строеж. Обектът е на адрес: гр.Враца, ж.к. „Околчица”, ул. „Максим Горки” № 7 – УПИ Х14, кв.215  (идентичен с бивш УПИ І, кв.216, п.и.5072, одобрен със Заповед № 106 от 04.02.1986г.). Имотът е описан в АОС – частна № 1414/26.08.2008г. Начална тръжна цена на обекта е 61 000 лв. /шестдесет и един хиляди лева/ и стъпка на наддаване 1 000 лв. Върху крайната цена не се начислява ДДС.

1.3. поземлен имот с идентификатор 12259.1024.288 по кадастралната карта на гр.враца, одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, а по подробния устройствен план на гр.Враца (план за регулация), одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011г. на Общински съвет – Враца., съставляващ незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ ІХ 288, кв. 301 (идентичен с бивш УПИ  ХХХVІІІ, кв.317, одобрен със Заповед №108 от 22.01.2007г.), с площ 4 410 кв.м. Имотът е на адрес: гр. Враца, ж.к. „Толбухин-юг”, ул. „Беласица”  и е описан в АОС – частна №1265/18.07.2007г. Начална тръжна цена на обекта е 195 000 лв. /сто деветдесет и пет хиляди лева/ и стъпка на наддаване 2 000 лв. Върху крайната цена се начислява ДДС.

1.4. Поземлен имот с идентификатор 12259.1010.39 по кадастралната карта на гр.Враца, одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, а по подробния устройствен план на гр.Враца (план за регулация), одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011г. на Общински съвет – Враца, съставляващ незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ І7, кв.2, с площ от 2557 кв.м. Имотът е на адрес: гр. Враца, ж.к. „Дъбника”, бул. „България” и е описан в АОС – частна № 1956 от 15.07.2011г. Начална тръжна цена на обекта е 64 000 лв. /шестдесет и четири хиляди лева/  и стъпка на наддаване 1 000 лв. Върху крайната цена се начислява ДДС.

1.5. Поземлен имот с идентификатор 12259.1026.266 по кадастралната карта на гр.Враца, одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, а по подробния устройствен план на гр.Враца (план за регулация), одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011г. на Общински съвет – Враца, съставляващ незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ ІІІ 266, кв.1,  с площ от 1828 кв.м. Имотът е на адрес: гр. Враца, ж.к. „Медковец” и е описан в АОС – частна № 1943/06.07.2011г. Начална тръжна цена на обекта е 55 000 лв. /петдесет и пет хиляди лева/ и стъпка на наддаване 1 000 лв. Върху крайната цена се начислява ДДС

ІІ. Тръжна документация се закупува и получава срещу 240 лв. /с включен ДДС/, на касата в Центъра за административно обслужване, в сградата на Община Враца, ет. І.

ІІІ. Срок за закупуване на документацията за участие в търга – до 17,00 часа на 14 –ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник”.

ІV. Размер на депозита за участие в търга – 10% от началната тръжна  цена. Депозитната вноска се внася в ТБ „ОББ” АД – клон Враца, по сметка на Община Враца с IBAN  BG13UBBS80023300146537,  код BIC UBBSBGSF,  в краен срок до 16 дни от датата на обнародването на Решението в „Държавен вестник”.

V. Срок за оглед на обектите до 17,00 ч. на 16-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник”.

VІ. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик, с надписани наименованието на обекта и името на участника, в Центъра за административно обслужване на Община Враца до 17,00 ч. на 16-ия ден от  датата на обнародването на Решението в „Държавен вестник”.

VІІ. Търгът да се проведе на 17-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник”, от 14,00 ч. в Община Враца, ет.3, стая № 80.

VІІІ. На основание чл.8 от Наредбата за търговете и конкурсите, Общински съвет – Враца определя тръжна комисия в състав:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ІХ. На основание чл.9 от Наредбата за търговете и конкурсите, Общински съвет – Враца утвърждава тръжна документация за провеждане на търг с явно наддаване, която съдържа следното:

1. Решение на Общински съвет – Враца за обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба.

2. Фотокопие на обява за явен търг, публикувана в ДВ;

3. Условия за провеждане на търга;

4. Документи за участие в търга;

5. Указания за участие в търга;

6. Декларация за оглед на обекта;

7. Декларация по чл.7, ал.3 от ЗПСК обр.1 за произхода и основание на платежните средства, с които се участва в приватизацията;

8. Декларация, че юридическото лице е с по-малко от 50 % държавно или общинско участие;

9. Проекто-договор за продажба;

10. Характеристика на обекта;

11. Скица на обекта;

12. АОС – частна;

Х. Повторен и следващи търгове, при същите условия, до продажба на имотите, или изтичане на срока по т.І, да се провеждат през 21 дни, като всички горецитирани срокове се  удължават също с по 21 дни.

ХІ. Възлага на Кмета на Община Враца, да извърши всички последващи действия, свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор със спечелилите търга участници.

  

МАЛИНА НИКОЛОВА

Председател на Общински съвет – Враца

 

       Решението за търга е обнародвана в ДВ, бр. 85 (извънреден брой ) от 28.09.2013г. Търгът ще се проведе на 17.10.2013г. За справки  тел. 092 62 45 81, вътр. 364.