Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
15.10.2013 г. от 10.00 часа - Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се извън регулация на населените места на Община Враца

от 30.09.2013

Заповеди за спечелилите търга участници №№:

1662, 1663, 1664, 1665

            На основание  чл. 35, ал.1 от Закона за общинска собственост; чл. 35, чл.51, чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Враца за 2013 г,. приета и допълнена  от ОбС враца и  Заповед  № 1474/26.09.2013 г.  на  Кмета на Община Враца,

  

О Б Я В Я В А :

 

Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се извън регулация на населените места на Община Враца, както следва:

  

Вид на имота

Местонахождение

Акт за ОС

Площ

 

 в  дка

Пазарна стойност

 в  лв.

(без ддс)

Поземлен имот - Земеделска земя с начин на трайно ползване – ливада,

категория  - Пета

Землище с. Згориград, м.„Гробо” Имот  № 015018 по КВС /карта на възстановена собственост/

2382

3.919

1130.00

(по 288.00лв/дка)

Поземлен имот - Земеделска земя с начин на трайно ползване – нива,

категория  - Пета

Землище с. Згориград, м.„Гърдова падина” Имот  № 015015 по КВС /карта на възстановена собственост/

2381

5.290

1800.00

(по 340.00лв/дка)

Поземлен имот - Земеделска земя с начин на трайно ползване – друга с. стоп. територия,

категория  - Пета

Землище с. Власатица, м.„Н.М.И.Р.”

Имот  №263005 по КВС /карта на възстановена собственост/

2316

26.613

16000.00

(по 601.00лв/дка)

Поземлен имот - Земеделска земя с начин на трайно ползване – изп. ливада,

категория  -Десета

Землище с. Челопек, м.„Остриката”Имот  № 017003 по КВС /карта на възстановена собственост/

1965

6.889

2155.00

(по 313.00лв/дка)

Поземлен имот - Земеделска земя с начин на трайно ползване – лозе-терасирано,

категория  - Осма

Землище с. Паволче, м.„Лозята" Имот  № 020024 по КВС /карта на възстановена собственост/

1963

0.958

860.00

(по 898.00лв/дка)

Поземлен имот - Земеделска земя с начин на трайно ползване – нива,

категория  - Пета

Землище с. Косталево, м.„Селището”

Имот  № 057007 по КВС /карта на възстановена собственост/

2314

3.612

2470.00

(по 685.00лв/дка)

Поземлен имот - Земеделска земя с начин на трайно ползване – ливада,

категория  - Пета

Землище с. Веслец, м.„Дълбокия Веслец”

Имот  № 064023 по КВС /карта на възстановена собственост/

2315

2.994

1900.00

(по 561.00лв/дка)

  

    Търгът  ще се проведе  на  15.10.2013 г.  от 10.00 часа  в сградата  на  Община Враца.

    Право на участие в търга ще имат физически и юридически лица и еднолични търговци, представили до 17.00 часа  на 14.10.2013 г.  в Центъра за услуги и информация  при Община-Враца, запечатани в плик документи, както следва:

-     Заявление за участие в търга - по образец;

-  Удостоверение за актуално състояние (оригинал или нотариално заверено фотокопие) - за юридически лица и  еднолични търговци ;

-          Декларация за оглед на обекта предмет на търга - по образец;

-          Документ за закупени тръжни книжа- оригинал;

-          Документ  за  внесен  депозит - оригинал;

-          Проект на Договор – (попълнен и подписан, че са запознати и съгласни с клаузите в договора);

-          Удостоверение от отд.”Местни данъци и такси” при Община Враца за наличие или липса на задължения по ЗМДТ;

-          Изрично пълномощно за участие в търга (когато кандидатът се представлява от пълномощник) –оригинал;

-          Оферта - по образец, запечатана в отделен плик.

    Кандидатите за участие в търга или от упълномощените от тях лица следва да носят документи, с  които да се  легитимират.

 

  Тръжната документация се предоставя в Центъра за услуги и информация на Общината-Враца срещу  квитанция от 30.00 лв. (с включен ДДС).

    Стойността за тръжната документация се внася в касата на Центъра за услуги и информация при общината.

    Депозитната вноска в размер на 10 % от първоначалната тръжна стойност се внасят по сметка на Община Враца в Банка ДСК-Враца, IBAN,  BG36SТSА93003300146537 / biC: SТSАBGSF/.

 

    За допълнителна информация в Информационен център и тел: 092/62-45-81 в. 319.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ

Кмет на Община Враца