Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
23.10.2013 г. от 15.00 часа - Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца

от 27.09.2013

Заповеди за спечелилите търга участници №№:

1694, 1697, 1699, 1702, 1703

На основание  чл. 35, ал.1 от Закона за общинска собственост; чл. 35, чл.51, чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Враца за 2013 г,. приета и допълнена  от ОбС враца и  Заповед  № 1475/27.09.2013 г.  на  Кмета на Община Враца,

 

 

О Б Я В Я В А :

 

Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца, както следва:

 

Пълен списък на имотите за продажба.

  

    Търгът  ще се проведе  на  23.10.2013 г.  от 15.00 часа  в сградата  на  Община Враца.

 

    Право на участие в търга ще имат физически и юридически лица и еднолични търговци, представили до 12.00 часа  на 23.10.2013 г.  в Центъра за административно обслужване при Община-Враца, запечатани в плик документи, както следва:

-     Заявление за участие в търга - по образец;

-     Удостоверение за актуално състояние или ЕИК - за юридически лица и  еднолични търговци ;

-          Декларация за оглед на обекта предмет на търга - по образец;

-          Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;

-          Документ  за  внесен  депозит - оригинал;

-          Проект на Договор – (попълнен и подписан, че са запознати и съгласни с клаузите в договора);

-          Удостоверение от отд.”Местни данъци и такси” при Община Враца за наличие или липса на задължения по ЗМДТ;

-          Изрично пълномощно за участие в търга (когато кандидатът се представлява от пълномощник) –оригинал;

-          Оферта - по образец, запечатана в отделен плик.

 

    Кандидатите за участие в търга или от упълномощените от тях лица следва да носят документи, с  които да се  легитимират.

 

    Тръжната документация се предоставя в Центъра за административно обслужване при Общината Враца срещу квитанция от 30.00 лв. (с включен ДДС). Стойността за тръжната документация се внася в касата на Центъра за административно обслужване при общината.

 

    Депозитната вноска в размер на 10 % от първоначалната тръжна стойност се внасят по сметка на Община Враца в Б ДСК  Клон – Враца, IBAN,  BG36STSA93003300146537 / BIC: STSABGSF/.

 

    Оглед на имотите може да се извършва свободно на място и по документация в стая №40 ет.ІІ и стая №18, ет.І в сградата на Община Враца. За обявените жилищни сгради, огледа се извършва след предварителна заявка в стая №41, ет.ІІ в сградата на Община-Враца. 

     За допълнителна информация  на  тел:  092/62-45-81  в. 233  и  в.206.

        

КМЕТ:      /п/                                                                        

            /инж.Николай Иванов/