Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
09.10.2013г. от 10.00 ч. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, конкретизирани по местонахождение, площ, категория, начин на трайно ползване и първоначална тръжна цена.

от 23.09.2013

Заповеди за спечелилите търга участници №№:

1604, 1607, 1608, 1609, 1610, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646

 

            На основание чл.52, чл.90, ал.3, чл.48,т.3   от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество / НРПУРОИ – приета с Решение №292/2008г. от ОбС -  Враца, изм. и доп. с Решение №331/19.02.09г., изм. и доп. с Решение №146/24.04.12г., изм. и доп. с Решение №159/22.05.12г./, чл.24а, ал.5, чл.37п, при спазване разпоредбите установени в чл.37и-37о от ЗСПЗЗ, в изпълнение Решение № 433 по Протокол № 37/30.04.2013г.,  Решение № 466 по Протокол № 38/28.05.2013г.и Решение № 548 по Протокол № 44/27.08.2013г. на Общински съвет Враца   

 

 О Б Я В Я В А :

 

Със Заповед № 1411/20.09.2013г. Кмета на Община Враца е наредил  провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, конкретизирани по местонахождение, площ, категория, начин на трайно ползване и първоначална тръжна цена.

 

Земеделските земи, обект на търга са обявени в списък на информационното табло на Община Враца /Информационния център/, по местонахождение на имотите и на интернет страницата на Община Враца.

 

v       Търгът ще се проведе на 09.10.2013г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.

v       Търгът да се проведе съгласно разпоредбите на чл.53 до чл.59 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС - Враца с Решение №292/2008г., изм. и доп. с Решение №331/19.02.09г., изм. и доп. с Решение №146/24.04.12г., изм. и доп. с Решение №159/22.05.12г.

v       На основание чл.51,ал.1т.3 от НРУПРОИ, определям стъпка за наддаване

в размер на 10 на сто от първоначалната тръжна цена на всеки поземлен имот.

   

Утвърдена тръжна документация както следва:

v     Заявление за участие в търга - по образец;

v     Декларация за оглед на земеделския имот предмет на търга – по образец;

v     Декларация за ползване на земеделски имот;

v     Декларация по образец;

v     Проект на договор за наем;

v     Правила по които ще се проведе търга – извадка на текстовете чл.53 до чл.59 включително и чл.90  до чл.94 от НРПУРОИ, подписани, че участникът е запознат с тях.

Право на участие в търга имат земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, или  лица

/физически, юридически и еднолични търговци/, които са поели задължение да поддържат земеделските земи в добро земеделско и екологично състояние, представили до 17.00ч. на 08.10.2013г. в Информационния център на Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

·         Заявление за участие в търга - по образец;

·         Удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено копие с подпис и печат от лицето което по закон представлява търговецът ) или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участника е юридическо лице или едноличен търговец;

·         Проект на договор за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ (попълнен и подписан, че участникът е запознат с клаузите в договора);

·         Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;

·         Документ за платена депозитна вноска – оригинал;

·         Удостоверение от Дирекция ”Местни данъци и такси” при Община Враца за наличие или липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца;

·         Декларация за оглед на имота предмет на търга – по образец;

·         Декларация за ползване на земеделски имот;

·         Декларация по образец;

·         Когато кандидата не се яви лично, то лицето което ще го представлява в тръжната процедура следва да бъде упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно за участие в търга – в оригинал.

v     Срокът за отдаване под наем на земите от ОПФ е 5 стопански години.

Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.

v       На основание чл.51,ал.1,т.7 от НРПУРОИ, определената депозитна вноска за участие в търга, е в размер на 50% от първоначалния годишен наем за всеки имот.

v       Наемната годишна цена ще се заплаща по банков път или на касата на Община Враца в 14 дневен срок след датата на подписване на заповедта за спечелил търга и за всяка следваща стопанска година в 30 дневен срок от началото й. Договорът за отдаване под наем влиза в сила от датата на заплащане на наемната годишна цена за първата година.

v       Стойността на тръжната документация е 30.00 лв. ( с включен ДДС).

v       Стойността на депозитната вноска за всеки имот за който ще участва на търг и стойността за тръжната документация  се внасят в касата на Информационния център на Община Враца до 17.00 ч. на 08.10.2013г.

v       Тръжната документация се получава само от Информационния център на Община Враца след представяне на вносните бележки.

v       За допълнителна информация и справки в Информационния център на Община Враца и тел.: 092/ 66-51-26; 62-45-81 в.319.

 

 

 

 

 

 ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ

Кмет на Община Враца