Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 1413/23.09.2013 г. за спечелил конкурса проведен на 19.09.2013 г. за отдаване под наем на общински имот, представляващ незастроен терен № 15, находящ се в района на МБАЛ „Христо Ботев”, гр. Враца

от 23.09.2013

З А П О В Е Д

 

1413/23.09.2013 год.

 

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) на Общински съвет – Враца и резултатите отразени в Доклад на комисия, назначена със заповед № 1405/19.09.2013 г. на Кмета на Община Враца за провеждане на публично оповестен конкурс  за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, обявен със Заповед №1318/02.09.2013г. на Кмета на Община Враца в изпълнение на Решение №591 в Протокол №46/25.02.2010г., и  Решение 933 в Протокол №72/19.04.2011г. на Общински съвет – Враца,

 

О Б Я В Я В А М:

 

спечелилия конкурса за отдаване под наем на общински имот, представляващ незастроен терен № 15, находящ се в района на МБАЛ „Христо Ботев” по одобрената от Гл. архитект схема, предвиден за поставяне на павилион за търговска дейност с  площ от 20.00 кв. м..

Ø      Класирания на ПЪРВО място  „ПИП 2013” ЕООД с ЕИК 106073732 с предложени:

1.      Размер на месечен наем – 57,00 лв.(петдесет седем лева).

2.      Срок за монтиране на павилиона, реализиран във вида по идейния проект- 30 (тридесет) календарни дни .

           Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община Враца.

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс.

Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 дневен срок от уведомяването.

В 14 дневен срок от връчването на влязлата в сила заповед, спечелилият конкурса сладва да плати депозит в размер на 57,00 (петдесет и седем лева) в касата на Община Враца.

В случай, че обявения за спечелил конкурса не внесе в срок дължимата сума или не се яви за подписване на  договор  в 7 дневен срок от плащането, на основание чл.79, ал.2 от НРПУРОИ да бъде поканен класирания на второ място „ВЪРБОВСКА ГРУП” ЕООД с ЕИК 200766830  и предложени:

1.  Размер на месечен наем – 55,00 лв.(петдесет и пет лева).

2  Срок за монтиране на павилиона, реализиран във вида по идейния проект- 30 (тридесет) календарни дни .

 

 

 

 

КМ ЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА

ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ

 

 

Съгласували:

Главен юрисконсулт:........................../Ел. Михова/

 

Начачалник отдел „ОСИ”:................../С. Илиев/

 

Изготвил:

Гл.експерт”ОСИ”:......................./Ал. Гарина/