Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
Публичен търг на 02.10.2013 г. от 14.00 ч.с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост

от 11.09.2013

 

Резултати от проведения търг

ЗАПОВЕД №1548/09.10.2013 г.

 

З А П О В Е Д
№ 1345/11.09.2013 г.

                На основание чл.15, ал.1 във връзка с чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение №292/2008 г.) и Решение № 554 по Протокол №44/27.08.2013 г. на Общински съвет - Враца

Н А Р Е Ж Д А М

       Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  имоти, публична общинска собственост както следва:

Имот/обект

 Предназначение

 Площ
/кв.м./

Наем за
1 кв.м. съгласно действащата тарифа

Първоначален месечен наем (лева)

Акт за ОС

Помещение в сграда на кметство с. Паволче

търговска дейност

12,00

3,50

42,00

267

Второ помещение в сграда на кметство с. Паволче

търговска дейност

12,00

3,50

42,00

267

Помещение в сграда на І-ия етаж от Здравна служба  с. Челопек

търговска дейност

 24,00

 3,50

 84,00

182

 
Търгът да се проведе на 02.10.2013 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.
Търгът да се проведе съгласно разпоредбите на чл.53, чл.54 и от чл.60 до чл.68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС- Враца с Решение №292/2008г.
Право на участие в търга да имат юридически лица и еднолични търговци, представили до 16.00 ч. на 01.10.13 г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:
• Заявление за участие в търга - по образец;
• Удостоверение за актуално състояние или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър когато участника е юридическо лице или едноличен търговец, или документ удостоверяващ регистрацията за другите юридически лица;
• Проект на договор (попълнен/без наемна цена/ и подписан че са запознати с клаузите в договора);
• Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;
• Документ за платена депозитна вноска – оригинал;
• Удостоверение от отдел ”Местни данъци и такси” при Община Враца за наличие или липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца;
• Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;
• Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидата се представлява от пълномощник – оригинал;
• Офертата, попълнена и запечатана в малкия плик.
Срокът за отдаване под наем на обектите е пет години.
Депозитната вноска за участие в търга да е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.
Стойността на тръжната документация да е 30.00 лв. с включен ДДС.
Първоначалният месечен наем е с включено ДДС.

Депозитната вноска и стойността за тръжната документация да се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 01.10.2013г.
Тръжната документация да се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.
Комисията по провеждането на търга да се състои от 5 (пет) до 7 (седем) члена, съгласно чл.51, ал.3 от НРПУРОИ, които ще бъдат определени три дни преди провеждането на търга.    
Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

 

Инж. Николай Иванов

 Кмет на Община Враца