Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 1300/28.08.2013 г. за спечелил търга с тайно наддаване, проведен на 23.08.2013 г. за закупуване на недвижим имот, находящ се в гр.Враца, жк Сениче

от 28.08.2013

З  А  П  О  В Е  Д

№  1300

      от  28.08. 2013 г.

 

                На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1 и  ал.3 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 ал.2 и  ал.3 от НРПУРОИ (приета с Решение №292/2008 г. на ОбС Враца), във връзка с Протокол от 23.08.2013 г. на Комисия назначена със Заповед №1282/22.08.2013 г., относно проведен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед №1225/05.08.2013 г. на и.д. Кмет на Община Враца,

       

О П Р Е Д Е Л Я  М :

”консулт-ива-са”ЕООД с еик 201009591, представляван от сашка иванова александлова, за спечелил търга и за купувач на недвижим имот, актуван с акт за частна общинска  собственост №2332/20.05.2013 г., находящ се в гр.Враца, ж.к.”Сениче”, кв.19,  УПИ  IV-39,  по действащия Регулационен план (ЧИ ПУП/ПРЗ/, одобрен със Заповед №143/28.01.2013 г.  на Кмета на Община Враца)  - П.и. с идентиф.12259.1009.161 по Кадастрална карта, представляващ –  Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за комплексно обществено обслужване, целият от 262 м2 (двеста шестдесет и два  кв.м.), за сумата 18 501.00 лв. без ДДС (словом: осемнадесет хиляди петстотин и един  лева без данък добавена  стойност).

       В 14-дневен срок от връчването на настоящата заповед, определеният за купувач следва да внесе на Община Враца в ОББ АД Клон–Враца:

 

1. IBAN, BG48UBBS80028413872805 / biC: UBBSBGSF/, Вид на плащане:  44 56 00, сумите:

-     17 231.00 лв., представляваща разлика в стойността на имота и внесения депозит ;

-          370.02 лв., представляваща 2% режийните разноски, съгласно чл.33 ал.2 от НРПУРОИ;

-       3 848.21 лв., представляваща полагащия се ДДС;

 

2. IBAN, BG48UBBS80028413872805 /biC: UBBSBGSF/, Вид на плащане: 44 25 00, сумата 370.02лв.,  представляваща данък по чл.45 от ЗМДТ (в размер на 2 % върху пазарната стойност, съгласно чл.35 ал.2 от НОРМД приета с Решение №47/21.02.2008 г., изм. и доп. с Решение №862/25.01.2011 г. на ОбС-Враца).

         Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община Враца.

         Настоящата заповед  може да бъде обжалвана в 14-дневен срок, по реда на АПК.

         След влизане на заповедта в сила, същата да се връчи на определения за купувач по реда на АПК за внасяне на дължимите суми в определения по-горе срок.

         След внасяне на дължимите суми - да се сключи договор за прехвърляне на собствеността върху имота.

          В случай, че определеният за купувач с настоящата заповед, не внесе сумите в определения срок – да се приложат разпоредбите на чл.66 ал.2 и  ал.3  от  НРПУРОИ и за купувач да бъде определен, класирания на второ място Ет”деков 63” с еик 106019019, представляван от даниел иванов деков, с предложена цена 12 750.00 лв. (без ДДС)

         Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение.

 

 

 

КМЕТ:  /п/                                                                             

            /инж.Николай Иванов/