Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 1277/21.08.2013 г. за спечелил търга проведен на 20.08.2013 г. за отдаване под наем на помещение, находящо се в „Дом за социални услуги на населението”, с. Паволче

от 21.08.2013

З А П О В Е Д

 

1277/.21.08.2013 год.

 

На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), приета от Общински съвет – Враца и резултатите  в Протокол от 20.08.2013 г. на Комисия, назначена със Заповед № 1275/20.08.2013 г. на Кмета на Община Враца за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, обявен със Заповед № 1207/01.08.2013г. на Кмета на Община Враца,

 

О Б Я В Я В А М:

 

спечелилия търга за отдаване под наем на помещение, находящо се в „Дом за социални услуги на населението”, с. Паволче с площ 78,00 кв.м. и първоначален месечен наем 273,00 лева:

Ø      Класиран на ПЪРВО място  ЕТ „К и К –КАЛИНКА ДРАГАНОВА” с ЕИК 816095787 и  с предложен месечен наем – 350,20 лв. (триста и петдесет и 0,20 лева) с ДДС.

           Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община Враца.

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс.

Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 дневен срок от уведомяването.

В 14 дневен срок от връчването на влязлата в сила заповед, спечелилият търга следва да плати депозит в размер на 350,20 лв. (триста и петдесет и 0,20 лева) в касата на Община Враца.

В случай, че обявения за спечелил търга не внесе в срок дължимата сума или не се яви за подписване на  договор  в 7 -дневен срок от плащането, на основание чл.66, ал.3 от НРПУРОИ да бъде поканен класирания на второ място ЕТ”ЙОРДАН МАРКОВ – МАРТИ 98” с ЕИК  202690153 и с предложен месечен наем в размер на 306,05 лв.(триста и шест и 0,05 лева) с ДДС.

 

 

 

 

  ЗА КМЕТ:..................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  /СВЕТОЗАР ЛУКАНОВ/

  (Зап. №1202/01.08.2013 г.)