Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 1227/05.08.2013 г. за спечелил конкурса проведен на 01.08.2013 г. за отдаване под наем на общински имот пореден № 1 по обявата, представляващ помещение на втори етаж в сграда „Дом на художника”, ул.”Георги Пенчев” №3, гр. Враца

от 06.08.2013

З А П О В Е Д

 

1227/05.08.2013 год.

 

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), приета от Общински съвет – Враца и резултатите, отразени  в Доклад от 01.08.2013 г.на комисия, назначена със Заповед № 1108/11.07.2013 г. на Кмета на Община Враца за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост, обявен със същата Заповед в изпълнение на Решение 1103 в Протокол №79/14.09.2011 г. на ОбС- Враца

 

О Б Я В Я В А М:

 

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ за спечелил конкурса за отдаване под наем на общински имот пореден № 1 по обявата, представляващ помещение на втори етаж в сграда „Дом на художника”, ул.”Георги Пенчев” №3, гр. Враца за офис-услуги с площ от 31,50 кв.м.

В конкурса, обявен със Заповед № 1108/11.07.2013 г., проведен на 01.08.2013 г. Съюз на художниците е класиран на първо място с КО – 91,81 точки

           Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община Враца.

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс.

Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 дневен срок от уведомяването.

В 14 дневен срок от връчването на влязлата в сила заповед, спечелилият конкурса следва да плати депозит в размер на 95,00 лв. (деветдесет и пет) в касата на Община Враца.

След внасяне на дължимите суми да се сключи договор за наем.

 

 

 

 

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА:

СВЕТОЗАР ЛУКАНОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 (Заповед №1202/01.01.2013 г.)