Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
Провеждане на публичен търг на 20.08.2013 г. с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващ помещение с обща площ 78,00 кв.м, находящо се в „Дом за социални услуги на населението” в с. Паволче

от 02.08.2013

В изпълнение на Заповед №.1207/01.08..2013 г. на Кмета на Община Враца

 

О Б Я В Я В А:

 

Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващ помещение с обща площ 78,00 кв.м, находящо се в „Дом за социални услуги на населението” в с. Паволче при първоначален месечен наем 273,00 (двеста седемдесет и три) лева за срок от 10 години и предназначение – кафе-аперитив.

v        Търгът ще се проведе на 20.08.2013 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.

v        Търгът да се проведе съгласно разпоредбите на чл.53, чл.54 и от чл.60 до чл.68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС- Враца с Решение №292/2008г.

Право на участие в търга имат юридически лица и еднолични търговци, представили до 16.00ч. на 19.08.2013г. в  „Център за административно обслужване”  при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

 

  • Заявление за участие в търга - по образец;
  • Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър когато участника е юридическо лице или едноличен търговец;
  • Проект на договор (попълнен/без наемна цена/ и подписан че са запознати с клаузите в договора)
  • Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;
  • Документ за платена депозитна вноска – оригинал;
  • Удостоверение от отдел ”Местни данъци и такси” при Община Враца за наличие или липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца;
  • Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;
  • Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидата се представлява от пълномощник – оригинал;
  • Офертата попълнена и запечатана в малкия плик.

 

v      Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.

 

v        Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.

v        Стойността на тръжната документация е 30.00 лв.с включен ДДС.

v        Първоначалният месечен наем е с включено ДДС.

v        Депозитната вноска и стойността за тръжната документация ще се внасят в касата на Информационния център до 16.00 ч. на 19.08.2013г.

v        Тръжната документация ще се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.

v        За допълнителна информация, оглед и справки в  „Център за административно обслужване”  при Община Враца и тел.: 092/ 66-51-26; 62-45-81 в.329 и в. 414.

 

 

 

НИКОЛАЙ ИВАНОВ

 Кмет на Община Враца