Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 1205/01.08.2013 г. за спечелил търга проведен на 30.07.2013 г. с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост

от 02.08.2013

З А П О В Е Д

 

1205//01.08.2013 год.

 

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), приета от Общински съвет – Враца и резултатите  в Протокол от 30.07.2013 г. на Комисия, назначена със заповед №1186/29.07.2013 г. на Кмета на Община Враца за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, обявен със Заповед №1107/11.07.2013г. на Кмета на Община Враца,

 

О Б Я В Я В А М:

 

„ПЕПЧО И ВАНЕСКА” ЕООД с ЕИК  202327433  за спечелил търга за отдаване под наем на обект пореден №1, представляващ помещение, находящо се в административна сграда, с. Мало Пещене. с площ 16,00 кв.м., предназначено за търговска дейност с предложен месечен наем – 56,00 лв. (петдесет и шест лв.) с ДДС.

            Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web –страницата на Община Враца.

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс.

Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 дневен срок от уведомяването.

След влизане на настоящата заповед в сила, същата да се връчи на  „ПЕПЧО И ВАНЕСКА” ЕООД по реда на АПК.

В 14 дневен срок от връчването на влязлата в сила заповед, спечелилият търга следва да плати депозит в размер на 56,00 лв.(петдесет и шест лева) в касата на Община Враца.

След внасяне на дължимите суми да се сключи договор за наем.

В случай, че спечелилият търга не внесе дължимата сума в срок или откаже да подпише наемен договор да се приложат разпоредбите на чл.66, ал. 2 и ал. 4 от НРПУРОИ.

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА

ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ