Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 1093/10.07.2012 г. за спечелил търга проведен на 14.06.2013 г. за отдаване под наем на общински имот – павилион № 9 с площ от 9 кв.м.находящ се на пазарна площадка "Болницата" ,гр. Враца

от 12.07.2013

З А П О В Е Д

1093/10.07.2013 год. 

На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), приета от Общински съвет – Враца и резултатите отразени в Протокол от 05.07.2013 г. на Комисия, назначена със заповед № 918/02.07.2013 г. на Кмета на Община Враца за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, обявен със Заповед № 855/14.06.2013 г. на Кмета на Община Враца , чл. 66, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Враца

О Б Я В Я В А М: 

 за спечелил търга за отдаване под наем на общински имот –павилион № 9 с площ от 9 кв.м.находящ се на пазарна площадка " Болницата " , гр. Враца,  

Ø      Класиран на ПЪРВО място : ЕТ"Люси –Спасинка Димитрова " с ЕИК 106573424   с предложен месечен наем  80,00 лв. ( Осемдесет  лева) без ДДС.

           Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община Враца.

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс.

Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 дневен срок от уведомяването.

В 14 дневен срок от връчването на влязлата в сила заповед, спечелилият търга следва да внесе първа месечна вноска  в размер на 78,00 лв.( Седемдесет и осем лева) в касата на Община Враца.Същата  представлява  месечния  наем с приспадната депозитна вноска.  

     В случай, че обявения за спечелил търга не внесе в срок дължимата сума или не се яви за подписване на  договор  в 7 дневен срок от плащането, на основание чл.66, ал.3 от НРПУРОИ да бъде поканен класирания на второ място : EТ" Елка Цветанова –Елит -93" с ЕИК 106535929  с предложен месечен наем  50,00 лв. (Петдесет   лева)    без ДДС.

 

   КМЕТ:..................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  /инж. Николай Иванов/