Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 1092/10.07.2012 г. за спечелил търга проведен на 14.06.2013 г. за отдаване под наем на общински имот – павилион № 8 с площ от 11 кв.м.находящ се на пазарна площадка "Дъбника" ,гр. Враца

от 12.07.2013

З А П О В Е Д

1092/10.07.2013 год. 

На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), приета от Общински съвет – Враца и резултатите отразени в Протокол от 05.07.2013 г. на Комисия, назначена със заповед № 918/02.07.2013 г. на Кмета на Община Враца за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, обявен със Заповед № 855/14.06.2013 г. на Кмета на Община Враца,  чл.53 ал.4 и чл. 66, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Враца

О Б Я В Я В А М: 

 за спечелил търга за отдаване под наем на общински имот –павилион № 8 с площ от 11 кв.м.находящ се на пазарна площадка "Дъбника " , гр. Враца,  

Ø      Класиран на ПЪРВО място : ЕТ"Диана Антонова –Жоро " с ЕИК 200594476   с предложен месечен наем  40,02 лв. ( Четиридесет , 02  лева) без ДДС.

           Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община Враца.

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс.

Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 дневен срок от уведомяването.

В 14 дневен срок от връчването на влязлата в сила заповед, спечелилият търга следва да внесе първа месечна вноска  в размер на 30,02 лв.( Тридесет , 02 лева) в касата на Община Враца.Същата  представлява  месечния  наем с приспадната депозитна вноска.  

В случай, че обявения за спечелил търга не внесе в срок дължимата сума или не се яви за подписване на  договор  в 7 дневен срок от плащането, на основание чл.66, ал.2 от НРПУРОИ се приема ,че се е отказал да заплати предложената цена и депозита не се връща.

 

 КМЕТ:..................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  /инж. Николай Иванов/