Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 1026/05.07.2013 год. за спечелил търга с явно наддаване, обявен със Заповед № 760/30.05.2013 г. на Кмета на Община Враца, за отдаване под наем на земи от ОПФ

от 09.07.2013

З А П О В Е Д

№ 1026  

от 05.07.2013 г.

            На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение № 292/2008 г., изменена и допълнена с Решение № 331/19.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 146/24.04.2012 г., изменена и допълнена с Решение № 159/22.05.2012 г., във връзка с Протокол от 18.06.2013 г. на комисия, назначена със Заповед № 760/30.05.2013 г. на Кмета на Община Враца за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ, в изпълнение Решение № 433 по Протокол № 37/30.04.2013 г. и  Решение № 466 по Протокол № 38/28.05.2013 г.на Общински съвет Враца,

О Б Я В Я В А М:

            Класирания  на първо място „Инна-Агро-2006” ЕООД, ЕИК: 106621538, с управител Георги Петков Богданов за спечелил търга за отдаване под наем на следния земеделски имот:

            За имот пореден № 192 по обявата, представляващ земеделски имот № 119011 в землището на с. Лиляче, НТП-нива, кат. III, площ 5.800 дка, с достигната тръжна годишна наемна цена в размер на 452.60 лв. /четиристотин петдесет и два лева и 60 ст./.

            Класиран на второ „Дигант” ООД, ЕИК: 201296757, с управител Димитър Гришев Григоров с предложена тръжна годишна наемна цена в размер на 439.30 лв./четиристотин тридесет и девет лева и 30 ст./

            Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 дневен срок от уведомяването.

            След влизане на настоящата заповед в сила, същата да се връчи по реда на чл.61 от АПК на спечелилия търга.

            Спечелилият търга е длъжен да внесе цената, съгласно настоящата заповед в 14 дневен срок от връчването й.

 

 

ОБЩИНА ВРАЦА

КМЕТ :.........................

/инж. Николай Иванов/