Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
З А П О В Е Д № 1067/08.07.2013 год. за спечелил търга с тайно наддаване, обявен със Заповед № 747/838/13.06.2013 г. на Кмета на Община Враца, за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост

от 08.07.2013

З А П О В Е Д

№ 1067/08.07.2013 год.

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), приета от Общински съвет – Враца и резултатите  в Протокол от 04.07.2013 г. на Комисия, назначена със заповед № 934/04.07.2013 г. на Кмета на Община Враца за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, обявен със Заповед №838/13.06.2013г. на Кмета на Община Враца,

О Б Я В Я В А М: 

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ с ЕИК  121575090  за спечелил търга за отдаване под наем на обект пореден №3, представляващ помещение №3 в сграда „Дворец на културата”, гр. Враца

с площ 22,44 кв.м., предназначено за офис с предложен месечен наем – 180,50 лв. (сто и осемдесет и 0,50 лв.) с ДДС.

            Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web –страницата на Община Враца.

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс.

Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 дневен срок от уведомяването.

След влизане на настоящата заповед в сила, същата да се връчи на Земеделски народен съюз по реда на АПК.

В 14 дневен срок от връчването на влязлата в сила заповед, спечелилият търга следва да плати депозит в размер на 180,50 лв.(сто и осемдесет и 0,50 лева) в касата на Община Враца.

След внасяне на дължимите суми да се сключи договор за наем.

В случай, че спечелилият търга не внесе дължимата сума в срок или откаже да подпише наемен договор да се приложат разпоредбите на чл.66, ал. 2 и ал. 4 от НРПУРОИ.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА

ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ