Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
З А П О В Е Д № 904/26.06.2013 год. за спечелилия търга за отдаване под наем на помещение в сградата на Кметство с. Мраморен за телекомуникационна дейност с площ 10,00 кв.м.

от 26.06.2013

З А П О В Е Д

904/26.06.2013 год.

На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение № 292/2008г., във връзка с Протокол от проведен на 25.06.2013г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, обявен със Заповед № 802/05.06.2013г. на Кмета на Община Враца в изпълнение на Решение №434, 435 и 452 по Протокол №37/30.04.2013 г. на Общински съвет – Враца,

О Б Я В Я В А М : 

Спечелилия търга за отдаване под наем на помещение в сградата на Кметство с. Мраморен за телекомуникационна дейност с площ 10,00 кв.м., съгласно Протокол от 25.06.2013 г. на Комисия назначена със Заповед №892/25.06.2013 г. на Кмета на Община Враца.

За обект пореден №3, с първоначален месечен наем 128.00 лева        
Класиран на ПЪРВО място „МОБИЛТЕЛ” ЕАД с предложен месечен наем 128.00 (сто двадесет и осем лева и нула стотинки)

Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и на web-страницата на Община Враца.
С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс.
Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 дневен срок от уведомяването.
След влизане на настоящата заповед в сила ще бъде поканен спечелилия търга за внасяне на дължимите суми в 14 дневен срок и подписване на договор за наем.
Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение.

 

 

 

ОБЩИНА ВРАЦА

 

КМЕТ:.........................

/инж. Николай Иванов/