Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
З А П О В Е Д № 880/24.06.2013 год. за спечелил търга с тайно наддаване, обявен със Заповед № 747/28.05.2013 г. на Кмета на Община Враца, за недвижим имот: гр. Враца, ж.к.”Околчица”, кв.211, УПИ ХІ, с адрес ул."Веслец" №11 и №13

от 24.06.2013

З А П О В Е Д

880/24.06.2013 год.

На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1 и  ал.3 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 ал.2 и  ал.3 от НРПУРОИ (приета с Решение №292/2008 г. на ОбС Враца), във връзка с Протокол от 19.06.2013 г. на Комисия назначена със Заповед №870/18.06.2013 г., относно проведен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед № 747/28.05.2013 г. на Кмета на Община Враца,

О П Р Е Д Е Л Я М : 

ИРЕНА ЦВЕТКОВА МРАМОРЕНСКА-РАЛЧОВСКА  с ЕГН 6706151994 за спечелила търга и за КУПУВАЧ на недвижим имот, актуван с акт за частна общинска собственост №2156/05.09.2012 г., находящ се в гр.Враца, ж.к.”Околчица”, кв.211, УПИ ХІ по действащия Регулационен план (одобрен с Решение №959 по Протокол №72/19.04.2011 г.  на Общински съвет Враца), п.и. с идентификатор 12259.1023.259 по Кадастрална карта, с адрес ул."Веслец" №11 и №13, представляващ – Урегулиран поземлен имот, целият от 427 м2 (четиристотин двадесет и седем кв.м.), ведно със построените в него сгради: жилищна сграда с идентификатор 12259.1023.259.1 със ЗП 128 м2 на два етажа с мазе под сградата, масивна с два входа;  сграда с идентиф. 12259.1023.259.2 със ЗП 14 м2- масивен гараж; сграда с идентиф. 12259.1023.259.3 със ЗП 26 м2- едноетажна паянтова постройка долепена до жил. сграда; сграда с идентиф. 12259.1023.259.4 със ЗП 15 м2- едноетажна паянтова постройка долепена до жил. сграда и сграда с идентиф. 12259.1023.259.5 със ЗП 16 м2- масивен гараж, за сумата 92 000.00  лв. без ДДС (словом: деветдесет и две   хиляди ).
В 14-дневен срок от връчването на настоящата заповед, определеният за купувач следва да внесе на Община Враца в ОББ АД Клон–Враца:
1.IBAN, BG48UBBS80028413872805 / BIC: UBBSBGSF/, Вид на плащане:  44 56 00, сумите:
- 82 940.00 лв., представляваща разлика в стойността на имота и внесения депозит ;
- 1 840.00 лв., представляваща 2% режийните разноски, съгласно чл.33 ал.2 от НРПУРОИ;
2.IBAN, BG48UBBS80028413872805 /BIC: UBBSBGSF/, Вид на плащане: 44 25 00, сумата 1840.00лв.,  представляваща данък по чл.45 от ЗМДТ (в размер на 2 % върху пазарната стойност, съгласно чл.35 ал.2 от НОРМД приета с Решение №47/21.02.2008 г., изм. и доп. с Решение №862/25.01.2011 г. на ОбС-Враца).
Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община Враца.
Настоящата заповед  може да бъде обжалвана в 14-дневен срок, по реда на АПК.
След влизане на заповедта в сила, същата да се връчи на определения за купувач по реда на АПК за внасяне на дължимите суми в определения по-горе срок.
След внасяне на дължимите суми - да се сключи договор за прехвърляне на собствеността върху имота.
В случай, че определеният за купувач с настоящата заповед, не внесе сумите в определения срок – да се приложат разпоредбите на чл.66 ал.2 и  ал.3  от  НРПУРОИ и за купувач да бъде определен, класирания на второ място ТИХОМИР МИТКОВ ЛАКОВ с ЕГН 6109121986, с предложена цена 91 660.00 лв. (без ДДС).
Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение. 

 

 

 

ОБЩИНА ВРАЦА

 

КМЕТ:.........................

/инж. Николай Иванов/