Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 744/14.06.2012 г. относно проведен публичен търг на 07.06.2012 г. с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

от 18.06.2012

З А П О В Е Д

№ 744

от 14.06.2012 г.

            На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), приета от Общински съвет – Враца и резултатите отразени в Протокол от 07.06.2012 г. на Комисия, назначена със заповед № 701/05.06.2012 г. на Кмета на Община Враца за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, обявен със Заповед № 616/22.05.2012г. на Кмета на Община Враца, и чл. 53, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Враца

О Б Я В Я В А М: 

Спечелилия търга за отдаване под наем на общински имот – павилион № 2 с площ от 84 кв.м.находящ се на пазарна площадка "ЛЕОНОВА", гр. Враца:
Класиран на ПЪРВО място: "ЗАРИ 9" ЕООД с ЕИК 202062593 с предложен месечен наем 347,00 лв. (триста четиридесет и седем лева) без ДДС.
Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община Враца.
С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс.
Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 дневен срок от уведомяването.
В 14 дневен срок от връчването на влязлата в сила заповед, спечелилият търга следва да внесе първа месечна вноска в размер на 248,40 лв. (двеста четиридесет и осем и 0,40 лева) в касата на Община Враца.Същата представлява месечния наем с приспадната депозитна вноска.
В случай, че обявения за спечелил търга не внесе в срок дължимата сума или не се яви за подписване на договор в 7 дневен срок от плащането, на основание чл.66, ал.2 от НРПУРОИ се приема ,че се е отказал да заплати предложената цена и депозита не се връща.

 

ОБЩИНА ВРАЦА

КМЕТ :.........................

/инж Николай Иванов/