Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 743/14.06.2012 г. относно проведен публичен търг на 25.04.2012 г. с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

от 18.06.2012

З А П О В Е Д

№ 743

от 14.06.2012 г.

            На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), приета от Общински съвет – Враца и резултатите отразени в Протокол от 25.04.2012 г. на Комисия, назначена със заповед № 459/24.04.2012 г. на Кмета на Община Враца за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, обявен със Заповед №406/04.04.2012г. на Кмета на Община Враца,  и във връзка с чл.66,ал.3, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

О Б Я В Я В А М: 

За спечелилия търга за отдаване под наем на общински имот –павилион № 8 с площ от 11 кв.м.находящ се на пазарна площадка "Дъбника"-пазар", гр. Враца поради отказ на класирания на Първо място ЕТ "Димитрина Кръстева-Мимоза",
Класираният на Второ място: ЕТ "СПАС ГОРАНОВ-ГАБИ-2007" с ЕИК 106624573 с предложен месечен наем 81,98 лв. (осемдесет и един и 0,98) лв. без ДДС.
Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община Враца.
С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс.
Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 дневен срок от уведомяването.
В 14 дневен срок от връчването на влязлата в сила заповед, спечелилият търга следва да внесе първа месечна вноска в размер на 79,13 лв. (седемдесет и девет и 0,13 лева) в касата на Община Враца.Същата представлява месечния наем с приспадната депозитна вноска.
В случай, че обявения за спечелил търга не внесе в срок дължимата сума или не се яви за подписване на договор в 7 дневен срок от плащането, на основание чл.66, ал.2 от НРПУРОИ се приема, че се е отказал да заплати предложената цена и депозита не се връща.

 

ОБЩИНА ВРАЦА

КМЕТ :.........................

/инж Николай Иванов/