Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
”Паркинги и гаражи” Враца обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост

от 24.04.2012

О П  „ПАРКИНГИ  И  ГАРАЖИ” – ВРАЦА

  

            На основание чл.14,  ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.15, чл.51, ал.1 и ал.2от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца, Решение №109 и № 110/27.03.2012 г. и във връзка с чл. 14 от Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие ”Паркинги и гаражи” Враца

 

                                                    О Б Я В Я В А М:

 

            Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, публична общинска собственост:

 

ИМОТ/ ОБЕКТ

Площ

/Кв.м./

Първоначален месечен наем

(без ДДС)

Срок на отдаване

Депозит за участие /лева/

1.

Общински недвижим имот, представляващ три броя паркоместа, Ул. „Лукашов” №8 Враца

45,00

90,00лв.   /деветдесет  лв./

5      год.

108.00

2.

Паркинг пред сградата на бившия „РУМ” ж.к. „Дъбника (кв.146 по стар регулационен план) кв. 21 УПИ ІІІ по настоящ регулационен план на гр. Враца

750,00 кв.м

412,00лв /четиристотин и дванадесет лв./

5      год.

494.40

 

            Търгът ще се проведе на 08.05.2012 г. от 12.00 ч. в стая № 101 на ОП „Паркинги и гаражи”, ул. „Стефанаки Савов” № 6,  Враца.

      Право на участие в търга имат юридически лица и еднолични търговци, отговарящи на изискванията на §2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, представили до 16.00ч. на 07.04.2012г. в стая № 101 на ОП „Паркинги и гаражи”, ул. „Стефанаки Савов” № 6,  Враца. запечатани в плик документи, както следва:

Ø Заявление за участие в търга - по образец;

Ø Удостоверение за актуално състояние (оригинал или фотокопие нотариално заверено) или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър когато участника е юридическо лице или едноличен търговец;

Ø Декларация по §  2 от НРПУРОИ – по образец;

Ø Проект на договор (попълнен/без наемна цена/ и подписан че са запознати с клаузите в договора)

Ø Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;

Ø Документ за платена депозитна вноска – оригинал;

Ø Удостоверение от Дирекция ”Местни данъци и такси” при Община Враца за наличие или липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца;

Ø Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;

Ø Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидата се представлява от пълномощник – оригинал;

ØПравила, по които ще се проведе търга – извадка от текстовете от НРПУРДИ(подписани , че са запознати)

Ø Офертата попълнена и запечатана в малкия плик

 

        Стойността на тръжната документация е 30.00 лв.с включен ДДС.

        Депозитната вноска и стойността за тръжната документация ще се внасят до 16.00 ч. на 07.04.2012г. в касата  - в стая № 101 на ОП „Паркинги и гаражи”, ул. „Стефанаки Савов” № 6,  Враца.     

         Тръжната документация ще се получава само  след представяне на вносните бележки.

Кандидатите за участие или упълномощени от тях лица следва да носят документи, с които да се легитимират

            За допълнителна информация и справки тел.: 092/660 650 или  моб. 0878/136 647;                                                                      

                                                                                                       Директор:

                                                                                                          /Валери Атанасов/