Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, ПАВИЛИОНИ находящи се на пазарна площадка „Дъбника ”- пазар

от 09.04.2012

На основание чл.14,  ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.18,ал.1 ,във връзка с чл.51, ал.1 и ал.2от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца, Решение № 1102 в Протокол №79/14.09.2011 г.на Общински съвет -Враца и Заповед №.406/04.04.2012г. на Кмета на Община Враца

 

О Б Я В Я В А:

Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните  имоти,

 

 

П А В И Л И О Н И  - виж списък на павилионите

 

v        Търгът ще се проведе на 26.04.2012 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.

v        Търгът да се проведе съгласно разпоредбите на чл.53, чл.54 и от чл.60 до чл.68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС- Враца с Решение №292/2008г. и Решение № 1102 в Протокол № 79 /14.09.2011 г. на Общински съвет –Враца.

Право на участие в търга имат юридически лица и еднолични търговци, отговарящи на изискванията на §2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, представили до 16.00ч. на 25.04.2012г. в  „Център за административно обслужване”  при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

 

  • Заявление за участие в търга - по образец;
  • Удостоверение за актуално състояние (оригинал или фотокопие нотариално заверено) или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър когато участника е юридическо лице или едноличен търговец;
  • Декларация по §  2 от НРПУРОИ – по образец;
  • Проект на договор (попълнен/без наемна цена/ и подписан че са запознати с клаузите в договора)
  • Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;
  • Документ за платена депозитна вноска – оригинал;
  • Удостоверение от Дирекция ”Местни данъци и такси” при Община Враца за наличие или липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца;
  • Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;
  • Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидата се представлява от пълномощник – оригинал;
  • Офертата попълнена и запечатана в малкия плик.

 

v      Срокът за отдаване под наем на обектите е 5 години.

v      Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.

v      Депозитната вноска за участие в търга да е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.След приключване на търга ,депозитът на спечелилия  търга участник автоматично се трансформира  в част от достигнатата наемна  цена на първия месец.

v      Тръжната документация ще се продава  срещу заплатена  сума от 30,00 лв. с включен ДДС.

v      Началната месечна наемна цена е  без включен ДДС.

v      ДДС се начислява върху достигнатата  на търг месечна наемна цена. 

v        Депозитната вноска и стойността за тръжната документация ще се внасят в касата на Информационния център до 16.00 ч. на 25.04.2012г.

v        Тръжната документация ще се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.

v        За допълнителна информация, оглед и справки в  „Център за административно обслужване”  при Община Враца и тел.: 092/ 62-45-81 в.375 и в. 377.

 

 

К М Е Т: …..............………..

            /инж.Николай Иванов/