Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 360/26.03.2012 г. относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед № 214/28.02.2012 г. на Кмета на Община Враца

от 29.03.2012

З  А  П  О  В Е  Д

№ 360

от  26.03. 2012 г.

                На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1 и  ал.3 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от НРПУРОИ (приета с Решение №292/2008 г. на ОбС Враца),  във връзка с Протокол от 20.03.2012 г. на Комисия назначена със Заповед № 319/16.03.2012 г., относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед № 214/28.02.2012 г.  на Кмета на Община Враца,

О П Р Е Д Е Л Я  М :

богдан ангелов григоров  с ЕГН: 7412101946 за спечелил търга и за купувач на недвижим имот, актуван с акт за частна общинска собственост №1966/2011 г., представляващ – земеделска земя, имот №023040, с площ 1.387 дка., НТП-Нива, категория-Пета, местност –„Под село” в землището на с. Лютаджик, с предложена цена 543.00 лв. без ДДС (словом: петстотин четиридесет и три  лева без данък добавена стойност).

       В 14-дневен срок от връчването на настоящата заповед, определеният за купувач следва да внесе на Община Враца в ОББ АД Клон–Враца:

1. IBAN, BG48UBBS80028413872805 / biC: UBBSBGSF/, Вид на плащане:  44 56 00, сумите:

-     489.00 лв., представляваща разлика в стойността на имота и внесения депозит ;

-         10.86 лв., представляваща 2% режийните разноски, съгласно чл.33 ал.3 от НРПУРОИ;

2. IBAN, BG48UBBS80028413872805 / biC: UBBSBGSF/, Вид на плащане: 44 25 00, сумата 10.86лв., представляваща данък по чл.45 от ЗМДТ (в размер на 2 % върху пазарната стойност, съгласно чл.35 ал.2 от НОРМД, приета с решение №47/21.02.2008 г., изм. и доп. с Решение №862/25.01.2011 г. на ОбС-Враца).

         Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община-Враца.

         Настоящата заповед  може да бъде обжалвана в 14-дневен срок, по реда на АПК.

         След влизане на заповедта в сила, същата да се връчи на определения за купувач по реда на АПК за внасяне на дължимите суми в определения по-горе срок.

         След внасяне на дължимите суми - да се сключи договор за прехвърляне на собствеността върху имота.

         В случай, че определеният за купувач с настоящата заповед, не внесе  сумите в определения срок – ще бъде обявен нов търг.

      

  Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение.

 

КМЕТ:………………. 

            /инж. Николай Иванов/