Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 374/27.03.2012 г. относно проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, обявен със Заповед № 225/01.03.2012 г. на Кмета на Община Враца

от 28.03.2012

З А П О В Е Д

374/27.03.2012 год.

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ(, приета от Общински съвет – Враца и резултатите отразени в Протокол от 22.03.2012 г. на Комисия, назначена със заповед № 321/19.03.2012 г. на Кмета на Община Враца за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, обявен със Заповед №225/01.03.2012г. на Кмета на Община Враца,

О Б Я В Я В А М:

спечелилия търга за отдаване под наем на общински терен площ от 1,00 кв.м. за поставяне на кафе-автомат, находящ се на първи етаж в сградата на общинска администрация, ул.”Стефанаки Савов” №6, гр. Враца:

Ø      Класиран на ПЪРВО място  ЕТ”МАРИАНА НИКОЛОВА -11” с ЕИК 201771243 и  с предложен месечен наем – 350,90 лв. (триста и петдесет и 0,90 лева) с ДДС.

           Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община Враца.

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс.

Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 дневен срок от уведомяването.

В 14 дневен срок от връчването на влязлата в сила заповед, спечелилият търга сладва да плати депозит в размер на 350,90 лв.(триста и петдесет и 0,90 лева) в касата на Община Враца.

В случай, че обявения за спечелил търга не внесе в срок дължимата сума или не се яви за подписване на  договор  в 7 дневен срок от плащането, на основание чл.66, ал.3 от НРПУРОИ да бъде поканен класирания на второ място СД”ЗЛАТНИ РЪЦЕ-СИЕ МИХАЙЛОВ” с ЕИК 106013144 и ппредложен месечен наем в размер на 275,00 лв.(двеста седемдесет и пет лева) с ДДС.

 

 КМЕТ:..................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  /инж. Николай Иванов/