Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 150/14.02.2011 г.относно проведен на 10.02.2011г. Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца

от 14.02.2011

З А П О В Е Д

 

№ 150

      от  14.02.2011 г.

 

        На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение №292/2008 г. на Общниски съвет Враца), във връзка с Протокол от 10.02.2011 г. на Комисия назначена със Заповед №133/08.02.2011 г., относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед  №76/21.01.2011 г .   на Кмета на Община Враца,

       

О П Р Е Д Е Л Я  М :

„о.м.с. салери истърн юръп” еоод  с  еик 200785581, представлявано от матео роКка  за спечелило търга и за купувач на недвижим имот, актуван с акт за частна общинска собственост №1827/11.11.2010 г., представляващ незастроен урегулиран  поземлен имот, отреден за промишлена и складова дейност – УПИ ІІ в кад.район 727, м.”Гладно поле”, землище на  гр.Враца (съгласно ПУП, одобрен със Заповед №2111/28.10.2010 г. на Кмета на Община Враца) или поземлен имот с идентификатор 12259.727.22  по Кадастралната карта,  целият  от  25008.00 м2  (двадесет и пет хиляди и осем кв.м.),  за  сумата 500 200.00 лв. без ДДС (словом: петстотин хиляди и двеста лева без данък добавена стойност).

       В 14-дневен срок от връчването на настоящата заповед, определеният за купувач следва да внесе на Община Враца в ОББ АД Клон–Враца:

 

1. IBAN, BG48UBBS80028413872805 / biC: UBBSBGSF/, Вид на плащане:  44 56 00, сумите:

-     450 184.00 лв., представляваща разлика в стойността на имота и внесения депозит ;

-       10 004.00 лв., представляваща 2% режийните разноски, съгласно чл.33 ал.2 от НРПУРОИ;

-     104 641.84 лв., представляваща дължимия ДДС;

 

2. IBAN, BG48UBBS80028413872805 / biC: UBBSBGSF/, Вид на плащане: 44 25 00, сумата         13005.20 лв., представляваща данък по чл.45 от ЗМДТ (в размер на 2.6 % в/у продажната стойност-чл.35 ал.2 от НОРМД, приета с решение №47/21.02.08 г., изм. и доп. с решение №303/29.01.09 г. на ОбС-Враца).

         Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община-Враца.

         Настоящата заповед  може да бъде обжалвана в 14-дневен срок, по реда на АПК.

         След влизане на заповедта в сила, същата да се връчи на определения за купувач по реда на АПК за внасяне на дължимите суми в определения по-горе срок.

         След внасяне на дължимите суми - да се сключи договор за прехвърляне на собствеността върху имота.

         В случай, че определеният за купувач с настоящата заповед, не внесе  сумите в определения срок - за имота да се насрочи нов търг.

         Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение. 

 

 

КМЕТ:  /п/

            /д-р Костадин Шахов/