Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
Публичен търг на 02.03.2011 г. с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

от 14.02.2011

              В изпълнение на Заповед №. 136/09.02.2011 год. на Кмета на Община Враца

О Б Я В Я В А  М:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, общинска собственост:

 

ИМОТ/обект

площ

/кв.м/

Първоначален месечен наем с вкл. ДДС /лева/

Срок за отдаване

Депозит за участие

/лева/

1.

Помещение в сграда, бивш млекопункт, находящо се до фурната в с. Горно Пещене – частна общинска собственост- първи търг

20.00

60.00

10 год.

30.00

2.

Помещение в сграда до автоспирка в с. Три Кладенци– частна общинска собственост- първи търг

13.00

40.00

10 год.

20.00

3.

Сграда (бивш бикарник) в жк”Сениче”, ПИ№12259.1009.21.2– частна общинска собственост- първи търг

200.00

600.00

10 год.

300.00

4.

Гаражна клетка в жил. блок „Проектант”– частна общинска собственост- първи търг

18.00

26.00

10 год.

13.00

5.

Приземен етаж от сграда”Дановата къща”, находяща се на ул.”Георги Пенчев”№3, актувана с АПОС №767/18.02.2005г.-втори търг

73.15

585.20

5 год.

292.60

 

 

Търгът ще се проведе на 02.03.2011 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.

               Право на участие в търга имат юридически лица и еднолични търговци (за обект пореден №4 и физически лица), отговарящи на изискванията на §2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, представили до 16.00ч. на 01.03.2011г. в Информационния център на Община Враца, закупени и попълнени тръжни документи.  Стойността на тръжната документация е 30 лв.

             Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи, с които да се легитимират.

             Тръжната документация ще се получава само от Информационния център на Община Враца след представяне на вносните бележки.

             За допълнителна информация и справки в Информационния център на Община Враца и тел.: 092/ 66-51-26; 62-45-81 в.329 и в. 412. 

 

         КМЕТ: .......................

            /д-р Костадин Шахов/