Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 116 от 03.02.2011 г. относно проведен на 12.01.2011 г. търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на имоти, частна общинска собственост

от 07.02.2011

З А П О В Е Д

№ 116

от 03.02.2011г.

            На основание чл.37п от ЗСПЗЗ, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение №292/2008г. изменена и допълнена с Решение № 331/19.02.2009г., във връзка с Доклад от проведен на 12.01.2011г. конкурс за отдаване под аренда на имоти, частна общинска собственост, обявен със Заповед № 2300/17.01.2011г. на Кмета на Община Враца в изпълнение на Решение № 814  по Протокол № 63/16.11.2010г. на Общински съвет  Враца

О Б Я В Я В А М:

 

спечелилия конкурса за отдаване под аренда за срок от 5 (пет) години на имот, публична общинска собственост съгласно Доклад от 12.01.2011г. на Комисия назначена със Заповед № 24/07.01.2011г. на Кмета на Община Враца.

            За имот пореден №1 по обявата, представляващ имот №000072 находящ се в землището на с. Згориград, НТП-пасище с храсти, с обща площ от 1007.472 дка, с първоначална конкурсна цена  3022.42 лв.    

Класиран на първо място фирма „ТУРИЗЪМ – КАМЕНОВ И СИН” ЕООД с БУЛСТАТ:106626082, представлявана от управителя ИЛИЯ ПЕТРОВ КАМЕНОВ с ЕГН:6906202044, с предложена годишна арендна цена в размер на 3030.00 лв., инвестиционна програма в размер на 5 000 лв. и комплексна  оценка КО=100

 

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс.

Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 дневен срок от уведомяването.

След влизане на настоящата заповед в сила ще бъде поканен спечелилия конкурса за внасяне на дължимите суми в 14 дневен срок и подписване на договор за аренда.

Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение.

 

ОБЩИНА ВРАЦА

КМЕТ :.........................

/Д-р Костадин Шахов/