Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 1279 от 21.10.2010г. относно спечелен търг за възмездно право на ползване на неизсечена дървесина от горския фонд с. Згориград

от 21.10.2010

З А П О В Е Д

1279

от 21.10.2010г.

 

На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение №292/2008г., във връзка с Протокол от проведен на 30.09.2010г. търг с явно наддаване за възмездно право на ползване на неизсечена дървесина от горския фонд с. Згориград, частна общинска собственост, обявен със Заповед №1076/08.09.2010г. на Кмета на Община Враца в изпълнение на Решение №751 по Протокол №58/19.08.2010г. на Общински съвет – Враца,

 

О Б Я В Я В А М:

 

спечелилия търга за възмездно право на ползване на неизсечена дървесина от горския фонд с. Згориград на имот, частна общинска собственост, съгласно Протокол от 30.09.2010г. на Комисия назначена със Заповед №1076/08.09.2010г. на Кмета на Община Враца.

За обект пореден №2, представляващ горски имот № 133015, находящ се в землището на с. Згориград, регистриран в ДГС Враца, подотдел 110д, с първоначална тръжна цена 6028.00 лв.

v      Класиран на първо място ПЕТЪР РУМЕНОВ ПЕТРОВ, с предложена тръжна цена в размер на 6028.00 лв.

Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община Враца.

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс.

Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 .дневен срок от уведомяването.

След влизане на настоящата заповед в сила ще бъде поканен спечелилия търга за внасяне на дължимите суми в 14 дневен срок и подписване на договор за наем.

Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение.

 

ОБЩИНА ВРАЦА

КМЕТ :.........................

         /Д-р Костадин Шахов/