Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина (топола) 39,88 м3 в с.Бели извор – общинска собственост

от 30.09.2010

            На основание чл.34,ал.2 във връзка с чл.49, т..2,чл.51,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество / НРПУРОИ – приета с Реш.№ 292 / 08г. от ОбС Враца, изм. и доп. с Реш.№331 / 19.02.09г. /,  в изпълнение на Решение № 763 по Протокол № 60/0.9.09.2010г. на ОбС Враца.   

 

 О Б Я В Я В А :

Със Заповед № 1185./27.09.2010г. Кмета на Община Враца е наредил  да се  проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина (топола) 39,88 м3  в с.Бели извор – общинска собственост с първоначална тръжна цена 60 лв./м3

Цените са без включен ДДС

 

v       Търгът ще се проведе на 19.10.2010 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.

v       Търгът да се проведе съгласно разпоредбите на чл.53 до чл.59 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС- Враца с Решение №292/2008г.

v       Стъпката за наддаване е в размер от 10 на сто от първоначалната тръжна цена, като същата е определена със Заповед №1185/27.09.10г. на Кмета на Община Враца по реда на чл.51,ал.1т.3 от НРУПРОИ.

  

Утвърдената тръжна документация е както следва:

v     Заявление за участие в търга - по образец;

v     Удостоверение за актуално правно състояние или ЕИК на юридическото лице или едноличен търговец,

v     Декларация по & 2 от НРПУРОИ – по образец;

v     Декларация за оглед на дървесината, предмет на търга – по образец;

v     Правила по които ще се проведе търга – извадка на текстовете чл.53 до чл.59 от НРПУРОИ.

Право на участие в търга имат лица /физически, юридически и еднолични търговци/, отговарящи на изискванията на §2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, представили до 18.10.2010г. до 17.00ч. в Информационния център на Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

  • Заявление за участие в търга - по образец;
  • Удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено копие с подпис и печат от лицето което по закон представлява търговецът ) или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър когато участника е юридическо лице или едноличен търговец;
  • Декларация по & 2 от НРПУРОИ – по образец;
  • Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;
  • Документ за платена депозитна вноска – оригинал;
  • Удостоверение от Дирекция ”Местни данъци и такси” при Община Враца за наличие или липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца;
  • Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;
  • Когато кандидата не се яви лично , то лицето което ще го представлява в тръжната процедура следва да бъде упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно за участие в търга – в оригинал.

v     Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.

v       На основание чл.51,ал.1,т.7 от НРПУРОИ , определям депозитна вноска за участие в търга, в размер на 50% от първоначалната тръжна цена за  добита дървесина .

v       Стойността на тръжната документация е 30.00 лв.

v       Стойността на депозитната вноска за всеки имот за които ще участва на търг и стойността за тръжната документация ще се внасят в касата на Информационния център до 18.10.2010г.  до 17.00 ч.

v       Тръжната документация ще се получава само от Информационния център на Община Враца след представяне на вносните бележки.

v       За допълнителна информация, оглед и справки в Информационния център на Община Враца и тел.: 092/ 66-51-26; 62-45-81 в.319 и в. 412.

Търгът да се обяви в един местен ежедневник, в интернет страницата и на информационното табло в сградата на общинска администрация.

 

К М Е Т: …..............………..

                /Д-р Костадин Шахов/